Transcontinental Realty Investors, Inc. מדווחת על התוצאות ברבעון הרביעי של 2016 ובשנה המלאה

דאלאס, 3 באפריל 2017, (BUSINESS WIRE):

Transcontinental Realty Investors, Inc. – סימול NYSE: TCI, חברת השקעות בנדל"ן מדאלאס, דיווחה היום על תוצאות הפעילות ברבעון הרביעי שהסתיים ב-31 בדצמבר 2016. בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2016, החברה דיווחה על הכנסה נקייה למניות הרגילות של 3.2 מיליון דולר או $0.37 למניה לעומת הפסד נקי למניות הרגילות של 1.5 מיליון דולר או ($0.17) למניה באותה תקופה שהסתיימה ב-2015.

בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016, דיווחנו על הפסד נקי למניות הרגילות של 0.9 מיליון דולר או ($0.10) לרווח מדולל למניה לעומת הפסד נקי למניות הרגילות של 8.5 מיליון דולר או ($0.98) לרווח מדולל למניה באותה תקופה שהסתיימה ב-2015. ההפסד הנקי למניות הרגילות של 0.9 מיליון דולר בשנה הנוכחית כולל רווחים של 16.2 מיליון דולר ממכירה של נכסים מפיקי הכנסה ורווח של 3.1 מיליון דולר ממכירה של קרקעות, לעומת ההפסד הנקי למניות הרגילות של 3.2 מיליון דולר בשנה הקודמת שכלל רווח של 18.9 מיליון דולר ממכירה של קרקעות, הפרשות של 5.3 מיליון דולר לירידת ערך של נכסי נדלן והכנסה נקייה של 0.9 מיליון דולר מפעילויות שהופסקו.

החברה ממשיכה להפגין את המחויבות הבלתי מעורערת שלנו לחזק את התיק שלנו ולייעל את הפעילות התפעולית, ובתוך כך לשמור על המחויבות שלנו ליצירת ערך. בשנה שעברה נקטנו בצעדים חשובים אל היעדים הפיננסיים האסטרטגיים שלנו שאיפשרו את הרכישה ו/או הפיתוח של כמה נכסים רב משפחתיים מסוג A. יצרנו ערך מוסף על ידי ניצול ההזדמנויות הטובות בשוק בתחום הנכסים הרב משפחתיים.

ההכנסות של TCI גדלו ליותר מ-118 מיליון דולר ב-2016, עלייה לעומת 102 מיליון דולר ב-2015. ההכנסה התפעולית הנקייה ב-2016 היא 17 מיליון דולר, גידול של 8 מיליון דולר בהכנסה התפעולית הנקייה אחרי כל ההוצאות התפעוליות. TCI סיימה את שנת 2016 המצוינת שלה עם הכנסה נקייה של $37,000 אחרי ההפסד הנקי של $7,000 ב-2015. כמה גורמים מיוחסים להצלחות האלה. תיק הנכסים הרב משפחתיים שלנו ממשיך לשגשג עם תפוסה מעל 95% בכניסה ל-2017, וב-2016 היו כמה דברים בולטים אחרים, כגון השגת HUD Major Borrower Endorsement, רכישת ארבעה נכסים רב משפחתיים, התחלת בנייה של ארבעה נכסים רב משפחתיים חדשים והוספת יותר מ-1600 יחידות לתיק הקיים שלנו.

דמי השכירות וההכנסות האחרות מהנכסים היו 118.5 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016. זה גידול של 16.3 מיליון דולר, לעומת ההכנסות של 102.2 מיליון דולר בשנה הקודמת. השינוי לפי מגזרים הוא גידול של 13.8 מיליון דולר בתיק הדירות וגידול של בערך 2.5 מיליון דולר בתיק המסחרי. הגידול בתיק הדירות ובתיק המסחרי הוא בעיקר בגלל רכישה של נכסים חדשים. תיק הדירות שלנו ממשיך להצטיין בתנאים הכלכליים הנוכחיים עם תפוסות ממוצעות מעל 92% והעלאה של דמי השכירות. הצלחנו לעלות על הציפיות הודות למוצר באיכות גבוהה שמוצע, החוזק של ההנהלה שלנו והמחויבות שלנו לשוכרים שלנו. גם הגידול במגזר המסחרי הוא בגלל העלאה של דמי השכירות. אנחנו צופים שהתיק המסחרי שלנו ימשיך להשתפר כי החברה הצליחה למשוך שוכרים באיכות גבוהה ומצפה להמשך הרווחים מההשכרות החדשות האלה בעתיד.

ההוצאות התפעוליות של הנכסים היו 61.9 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016. זה גידול של 9.6 מיליון דולר לעומת ההוצאות התפעוליות של 52.3 מיליון דולר בשנה הקודמת. הגידול בתיק הדירות שלנו הביא לגידול של 6.3 מיליון דולר בהוצאות התפעוליות של הנכסים. הוספנו 2,145 דירות נטו ב-2015 ו-723 ב-2016. בנוסף, היה לנו גידול של 2.6 מיליון דולר בהוצאות התפעוליות של הנכסים בתיק המסחרי שלנו בעיקר בגלל הרכישה של בניין משרדים ביוסטון, טקסס בסוף הרבעון השני של 2015.

הוצאות פחת והפחתות היו 23.7 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016. זה גידול של 2.4 מיליון דולר לעומת הפחת של 21.3 מיליון דולר בשנה הקודמת. הגידול הוא בעיקר בגלל הגידול בתיק הדירות שלנו שגדל ב-2.3 מיליון דולר לעומת השנה הקודמת.

הוצאות כלליות והנהלה נשארו קבועות, 5.5 מיליון דולר, בשנים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2016 ו-2015.

לא היו הפרשות לירידת ערך של שטרות לקבל, השקעות בשותפויות בנדלן ונכסי נדלן בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016 לעומת ההפרשה של 5.3 מיליון דולר בשנה הקודמת למסלול הגולף שלנו והנכסים הקשורים באיי הבתולה האמריקנים. הפחתת הערך הזאת הייתה בגלל ההחלטה למכור את חלקות הפיתוח באיי הבתולה האמריקנים שגרמה לקיטון בהערכת השווי ההוגן של הנכסים הנותרים.

עמלת ההכנסה הנקייה הייתה 0.3 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016. זה גידול של 0.1 מיליון דולר לעומת עמלת ההכנסה הנקייה של 0.2 מיליון דולר בשנה הקודמת. עמלת ההכנסה הנקייה ששולמה לפילאר מחושבת לפי 7.5% מההכנסה הנקייה.

דמי ייעוץ היו 9.5 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016. זה גידול של 1.1 מיליון דולר לעומת דמי הייעוץ של 8.4 מיליון דולר בשנה הקודמת. דמי הייעוץ מחושבים על בסיס דמי נכסים ברוטו של 0.0625% לחודש (0.75% לשנה) מהממוצע של השווי ברוטו של הנכס.

ההכנסה מריבית הייתה 14.7 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016 לעומת 10.7 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2015, גידול של 4.0 מיליון דולר. הגידול היה בעיקר בגלל גידול בסכום לקבלה שמגיע מהיועץ שלנו.

הריבית על משכנתאות והלוואות הייתה 53.1 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016. זה גידול של 6.6 מיליון דולר לעומת ההוצאה של 46.5 מיליון דולר בשנה הקודמת. השינוי לפי מגזרים הוא גידול של 6.9 מיליון דולר בתיק האחר, גידול של 1.9 מיליון דולר בתיק הדירות וגידול של 0.3 מיליון דולר בתיק המסחרי, עם קיזוז חלקי בגלל קיטון של 2.5 מיליון דולר בתיק הקרקעות. בתוך התיק האחר, הגידול הוא בגלל נטילת שתי התחייבויות חוב ביניים חדשות ב-2015. בתוך תיק הדירות, רוב הגידול הוא בגלל הרכישה של נכסים חדשים, עם קיזוז חלקי בגלל מיחזור הלוואות בריביות נמוכות יותר.

הרווח ממכירה של נכסים מפיקי הכנסה היה 16.2 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016. ב-2016 מכרנו שני בנייני דירות קהילתיים תמורת מחיר מכירה כולל של 20.4 מיליון דולר ורשמנו רווח מיצרפי של 16.4 מיליון דולר מהמכירה של שני הנכסים האלה. מכרנו גם מחסן תעשייתי שגרם להפסד של 0.2 מיליון דולר.

הרווח ממכירה של קרקעות היה 3.1 מיליון דולר ו-18.9 מיליון דולר בשנים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2016 ו-2015, בהתאמה. ב-2016 מכרנו בסך הכל 129.7 אקרים של קרקעות תמורת מחיר מכירה כולל של 29.1 מיליון דולר ורשמנו רווח מיצרפי של 3.1 מיליון דולר. ב-2015 מכרנו בערך 595 אקרים של קרקע תמורת מחיר מכירה כולל של 107.3 מיליון דולר ורשמנו רווח של 18.9 מיליון דולר.

אודות Transcontinental Realty Investors, Inc.

Transcontinental Realty Investors, Inc., חברת השקעות בנדלן מדאלאס, מחזיקה בתיק מגוון של נדלן שנמצא ברחבי ארה"ב, כולל דירות, בנייני משרדים, מרכזי קניות וקרקע שפותחה ושלא פותחה. החברה משקיעה בנדלן באמצעות בעלות ישירה, חכירות ושותפויות ומשקיעה בהלוואות משכנתא על נדלן.

למידע נוסף, בקרו באתר של החברה בכתובת www.transconrealty-invest.com.

אנשי קשר

Transcontinental Realty Investors, Inc.
Gene Bertcher, 800-400-6407
investor.relations@transconrealty-invest.com

 

מקור: Transcontinental Realty Investors, Inc.

צפו בהודעה הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:

http://www.businesswire.com/news/home/20170403006561/en

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

 

 

 

TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS, INC.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

 

 

 

 

For the Years Ended December 31,

     

 

2016

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

2014

 

     

(dollars in thousands, except per share amounts)

Revenues:

                 

Rental and other property revenues (including $708, $726 and $701 for the year ended 2016, 2015 and 2014, respectively, from related parties)

   

$

118,471

     

$

102,220

     

$

75,858

 
                 

 

Expenses:

                 

Property operating expenses (including $865, $740 and $606 for the year ended 2016, 2015 and 2014, respectively, from related parties)

     

61,918

       

52,257

       

39,484

 

Depreciation and amortization

     

23,683

       

21,299

       

17,398

 

General and administrative (including $3,574, $3,105 and $2,802 for the year ended 2016, 2015 and 2014, respectively, from related parties)

     

5,476

       

5,508

       

7,163

 

Provision on impairment of real estate assets

     

-

       

5,300

       

-

 

Net income fee to related party

     

257

       

187

       

3,669

 

Advisory fee to related party

   

 

9,490

 

   

 

8,368

 

   

 

7,373

 

Total operating expenses

   

 

100,824

 

   

 

92,919

 

   

 

75,087

 

Net operating income

     

17,647

       

9,301

       

771

 

Other income (expense):

                 

Interest income (including $14,155, $10,071 and $11,469 for the year ended 2016, 2015 and 2014, respectively, from related parties)

     

14,670

       

10,687

       

12,194

 

Other income

     

1,816

       

71

       

403

 

Mortgage and loan interest (including $568, $0, and $31 for the year ended 2016, 2015 and 2014, respectively, from related parties)

     

(53,088

)

     

(46,541

)

     

(33,681

)

Loss on the sale of investments

     

-

       

(1

)

     

(92

)

Income (loss) from unconsolidated joint ventures and investees

     

(26

)

     

41

       

(28

)

Litigation settlement

   

 

-

 

   

 

(352

)

   

 

3,591

 

Total other expenses

   

 

(36,628

)

   

 

(36,095

)

   

 

(17,613

)

Loss before gain on sales, non-controlling interest and taxes

     

(18,981

)

     

(26,794

)

     

(16,842

)

Gain on sale of income-producing properties

     

16,207

       

-

       

-

 

Gain on land sales

   

 

3,121

 

   

 

18,911

 

   

 

561

 

Net income (loss) from continuing operations before taxes

     

347

       

(7,883

)

     

(16,281

)

Income tax benefit (expense)

   

 

(24

)

   

 

(517

)

   

 

20,390

 

Net income (loss) from continuing operations

   

 

323

 

   

 

(8,400

)

   

 

4,109

 

Discontinued operations:

                 

Net income (loss) from discontinued operations

     

(2

)

     

644

       

(3,621

)

Gain on sale of real estate from discontinued operations

     

-

       

735

       

61,879

 

Income tax expense from discontinued operations

   

 

1

 

 

 

 

(483

)

   

 

(20,390

)

Net income from discontinued operations

     

(1

)

     

896

       

37,868

 

Net income (loss)

     

322

       

(7,504

)

     

41,977

 

Net income attributable to non-controlling interest

   

 

(285

)

   

 

(132

)

   

 

(399

)

Net income (loss) attributable to Transcontinental Realty Investors, Inc.

     

37

       

(7,636

)

     

41,578

 

Preferred dividend requirement

   

 

(900

)

   

 

(900

)

   

 

(1,005

)

Net income (loss) applicable to common shares

   

$

(863

)

   

$

(8,536

)

   

$

40,573

 

                 

 

Earnings per share - basic

                 

Net income (loss) from continuing operations

   

$

(0.10

)

   

$

(1.08

)

   

$

0.32

 

Net income from discontinued operations

   

 

-

 

   

 

0.10

 

   

 

4.42

 

Net income (loss) applicable to common shares

   

$

(0.10

)

   

$

(0.98

)

   

$

4.74

 

                 

 

Earnings per share - diluted

                 

Net income (loss) from continuing operations

   

$

(0.10

)

   

$

(1.08

)

   

$

0.32

 

Net income from discontinued operations

   

 

-

 

   

 

0.10

 

   

 

4.42

 

Net income (loss) applicable to common shares

   

$

(0.10

)

   

$

(0.98

)

   

$

4.74

 

                 

 

Weighted average common shares used in computing earnings per share

     

8,717,767

       

8,717,767

       

8,559,370

 

Weighted average common shares used in computing diluted earnings per share

     

8,717,767

       

8,717,767

       

8,559,370