Dole Food Company, Inc. מודיעה על תחילתו של שכנוע להסכמה לגבי האג"ח בכורה מובטחות 7.25% שלה לפדיון ב-2025

ווסטלייק וילג‘, קליפורניה, 26 ביוני 2017, (BUSINESS WIRE):

Dole Food Company, Inc. ("דול") דול פוד קומפני הודיעה היום על תחילתו של שכנוע להסכמה לגבי תיקונים מסוימים ("התיקונים") בשטר הנאמנות, מתאריך ה-6 באפריל 2017, בין דול, DFC Holdings, LLC ("הולדינגס"), כערבה, הערבים המשניים לשטר הנאמנות, ו-Wilmington Trust, National Association, כנאמנה ("הנאמנה"), שמסדיר את האג"ח בכורה מובטחות 7.25% שלה. כעת סכום הקרן המיצרפי של האג"ח שלא נפדו הוא $300,000,000.

התיקונים ישחררו את הולדינגס מהערבות שלה לפי שטר הנאמנות (ומההתחייבויות המוגבלות האחרות שלה לפי שטר הנאמנות ומסמכי הביטחונות (כמוגדר בשטר הנאמנות)), בכל אחד מהמקרים, עם ההשלמה של הנפקה מוגבלת (Qualified IPO) (כמוגדר בשטר הנאמנות) בנוגע למניות הרגילות של המנפיקה ובכפוף לשחרור בו-זמנית (או קודם) במידה ניכרת של הערבויות של הולדינגס לפי הסכם האשראי להלוואה לתקופה קצובה והסכם האשראי המתגלגל (כל אחד מהם כמוגדר בשטר הנאמנות).

השכנוע להסכמה מותנה בקבלת הסכמות ממחזיקים שרשומים נכון ל-23 ביוני 2017 המהווים רוב מבחינת סכום הקרן המיצרפי של האג"ח ("ההסכמות הדרושות"). השכנוע להסכמה יפקע בשעה 17:00 שעון העיר ניו יורק ב-6 ביולי 2017, אלא אם יוארך ("תאריך הפקיעה").

דול תשלם, מיד אחרי תאריך הפקיעה ובכפוף למילוי כל התנאים של השכנוע להסכמה או לוויתור עליהם, לכל מחזיק באג"ח שנתן (ולא ביטל) הסכמה תקפה בעד התיקונים תשלום במזומן ("דמי ההסכמה") של $2.50 לכל $1,000 סכום קרן של אג"ח שלגביהן אותה הסכמה ניתנה.

התיקונים יבוצעו וייכנסו לתוקף עם החתימה על שטר נאמנות משלים. דול מציעה לחתום על שטר הנאמנות המשלים בהקדם המעשי האפשרי אחרי השגת ההסכמות הדרושות הקשורות. באותה עת, התיקונים שיבוצעו על ידי שטר הנאמנות המשלים ייכנסו לתוקף ואי אפשר יהיה יותר לבטל הסכמות.

מחזיקי אג"ח שמעוניינים בנוסח המלא של התנאים והתניות של השכנוע להסכמה יפנו להודעה על שכנוע להסכמה, מתאריך 26 ביוני 2017 ("ההודעה על שכנוע להסכמה"), שנשלחת לכל מחזיקי האג"ח נכון לתאריך הרישום.

סוכנת השכנוע בקשר לשכנוע להסכמה היא Morgan Stanley & Co. LLC. שאלות בקשר לשכנוע להסכמה אפשר להפנות אל
Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Liability Management Group
בטלפון (800) 624-1808 (שיחת חינם) או (212) 761-1057.


Global Bondholder Services Corporation משמשת כסוכנת מידע וסוכנת ליווח בקשר לשכנוע להסכמה. בקשות לסיוע במסירת הסכמות או לעותקים נוספים של ההודעה על שכנוע להסכמה יש להפנות לסוכנת המידע בטלפון (866) 470-3900 (שיחת חינם),
 (212) 430-3774 (בנקים וברוקרים) (שיחת חינם) או contact@gbsc-usa.com.

הודעה זאת היא לא הצעה לרכוש או שכנוע להצעה לרכוש ניירות ערך כלשהם. השכנוע להסכמה נעשה אך ורק באמצעות ההודעה על שכנוע להסכמה והיא כפופה לתנאים והתניות האמורים בקשר לכך.

הודעה זאת כוללת "מידע צופה פני עתיד" כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995 שכרוכים בו מספר סיכונים ואי ודאויות. מידע צופה פני עתיד, שמבוסס על הציפיות הנוכחיות של ההנהלה, מזוהה בדרך כלל על ידי השימוש במונחים כגון "עשויה", "מצפה", "מאמינה", "מתכוונת", צופה" וביטויים דומים בלשון עתיד. הסיכונים ואי-הוודאויות הפוטנציאליים שיכולים לגרום לתוצאות האמיתיות להיות שונות מהותית מאלה המובעות או משתמעות בזאת הם תופעות הקשורות למזג האוויר; תגובות השוק ללחצי כמויות בענף; האספקה והמחירים של מוצרים וחומרי גלם; האספקה והמחירים של אנרגיה; שינויים בשיעורי הריבית ושערי החליפין של מטבעות; משברים פיננסיים; סיכונים ביטחוניים במדינות מתפתחות; מכסות, מכסים ופעולות ממשלתיות אחרות. מידע נוסף על הגורמים שיכולים להשפיע על התוצאות הכספיות של דול כלול בהודעה על שכנוע להסכמה והמסמכים המוכללים בה.

אנשי קשר

Dole Food Company, Inc.
William Goldfield, 818-874-4647

 

מקור: Dole Food Company, Inc.

צפו בהודעה הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:


http://www.businesswire.com/news/home/20170626005054/en

 

 

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire