Dole Food Company מודיעה על קבלת ההסכמות הדרושות והפקיעה של השכנוע להסכמות בקשר לאג"ח בכורה מובטחות 7.25% שלה לפדיון ב-2025

ווסטלייק וילג‘, קליפורניה, 7 ביולי 2017, (BUSINESS WIRE):

Dole Food Company, Inc. ("דול") הודיעה היום שקיבלה את ההסכמות הדרושות ("ההסכמות הדרושות") בנוגע לשכנוע להסכמות ("השכנוע להסכמות") שהודיעה עליו קודם לכן לגבי תיקונים מסוימים ("התיקונים") בשטר הנאמנות, מתאריך ה-6 באפריל 2017, בין דול, הצדדים הערבים לו ו-Wilmington Trust, National Association, כנאמנה ("הנאמנה"), שמסדיר את האג"ח בכורה מובטחות 7.25% שלה לפדיון ב-2025 ("האג"ח") ("שטר הנאמנות"), לפי התנאים ובכפוף לתניות שמתוארים בהודעה על השכנוע להסכמות מיום 26 ביוני 2017 ("ההודעה על השכנוע להסכמות").

השכנוע להסכמות פקע בשעה 17:00 שעון העיר ניו יורק ב-6 ביולי 2017 ("מועד הפקיעה"). דמי ההסכמה (כמוגדר בהודעה על השכנוע להסכמות) ישולמו למחזיקים באג"ח שנתנו ולא ביטלו הסכמות תקפות (כמוגדר בהודעה על השכנוע להסכמות) לפני מועד הפקיעה אחרי המילוי של או הוויתור על התנאים המתוארים בהודעה על השכנוע להסכמות תחת הכותרת "השכנוע להסכמות -- התנאים לקבלת הסכמות על ידינו ותשלום דמי הסכמה", כולל, ללא הגבלה, ההשלמה של הנפקה מוגבלת (Qualified IPO) (כמוגדר בשטר הנאמנות).

דול מציעה לחתום על שטר נאמנות משלים כדי להוציא לפועל את התיקונים ("שטר הנאמנות המשלים הראשון"). שטר הנאמנות המשלים הראשון יחייב את כל המחזיקים באג"ח והנעברים שלהם, כולל אלה שלא מסרו את הסכמתם.

סוכנת השכנוע בקשר לשכנוע להסכמות היא Morgan Stanley & Co. LLC. שאלות בקשר לשכנוע להסכמות אפשר להפנות אל
Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Liability Management Group
בטלפון (800) 624-1808 (שיחת חינם) או (212) 761-1057.
Global Bondholder Services Corporation משמשת כסוכנת מידע וסוכנת ליווח בקשר לשכנוע להסכמות. בקשות לעותקים נוספים של ההודעה על שכנוע להסכמות יש להפנות לסוכנת המידע בטלפון (866) 470-3900 (שיחת חינם),
 (212) 430-3774 (בנקים וברוקרים) (גוביינא) או contact@gbsc-usa.com.

הודעה זאת היא לא הצעה לרכוש או שכנוע להצעה לרכוש ניירות ערך כלשהם. השכנוע להסכמות נעשה אך ורק באמצעות ההודעה על שכנוע להסכמות והיה כפופה לתנאים והתניות האמורים בקשר לכך.

הודעה זאת כוללת "מידע צופה פני עתיד" כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995 שכרוכים בו מספר סיכונים ואי ודאויות. מידע צופה פני עתיד, שמבוסס על הציפיות הנוכחיות של ההנהלה, מזוהה בדרך כלל על ידי השימוש במונחים כגון "עשויה", "מצפה", "מאמינה", "מתכוונת", צופה" וביטויים דומים בלשון עתיד. הסיכונים ואי-הוודאויות הפוטנציאליים שיכולים לגרום לתוצאות האמיתיות להיות שונות מהותית מאלה המובעות או משתמעות בזאת הם תופעות הקשורות למזג האוויר; תגובות השוק ללחצי כמויות בענף; האספקה והמחירים של מוצרים וחומרי גלם; האספקה והמחירים של אנרגיה; שינויים בשיעורי הריבית ושערי החליפין של מטבעות; משברים פיננסיים; סיכונים ביטחוניים במדינות מתפתחות; מכסות, מכסים ופעולות ממשלתיות אחרות. מידע נוסף על הגורמים שיכולים להשפיע על התוצאות הכספיות של דול כלול בהודעה על שכנוע להסכמה והמסמכים המוכללים בה.

אנשי קשר

Dole Food Company, Inc.
William Goldfield, 818-874-4647

 

מקור: Dole Food Company, Inc.

צפו בהודעה הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:


http://www.businesswire.com/news/home/20170707005133/en

 

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

 

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769