תרו מכריזה על תוצאותיה הכספיות ל-30 בספטמבר, 2021

 

תרו מכריזה על תוצאותיה הכספיות ל-30 בספטמבר, 2021

 

הותורן, ניו יורק, 28 באוקטובר 2021, (BUSINESS WIRE):

 

תרו תעשייה רוקחית בע"מ Taro Pharmaceutical Industries Ltd (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות הבלתי-מבוקרות לרבעון ולששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2021.

עיקרי תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר, 2021 - בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר, 2020

 

*המכירות נטו של 132.0 מיליון דולר ירדו ב-10.9 מיליון דולר.

*הרווח הגולמי של 62.0 מיליון דולר (47.0% מהמכירות נטו בהשוואה ל-57.1%)

*הוצאות מחקר ופיתוח ("מו"פ") בסך 12.5 מיליון דולר ירדו ב-4.1 מיליון דולר.

*הוצאות מכירה, שיווק, כלליות ומנהליות ("SG&A") בסך 23.7 מיליון דולר עמדו בקנה אחד עם הרבעון המקביל אשתקד

*הסדרים והפסדים בסך 1.4 מיליון דולר קשורים להחלטה העולמית עם משרד המשפטים האמריקאי ("DOJ") בקשר לחקירות בנוגע לתעשיית התרופות הגנריות בארה"ב.

*הרווח התפעולי של 24.4 מיליון דולר ירד ב-16.5 מיליון דולר. בניכוי חיובי ההסדר וההפסד, הרווח התפעולי עמד על 25.9 מיליון דולר לעומת 41.0 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 19.6% בהשוואה ל-28.7%.

*הריבית וההכנסות הפיננסיות האחרות בסך 2.4 מיליון דולר ירדו ב-3.3 מיליון דולר, המשקפים את סביבת הריבית העולמית הנמוכה יותר.

*הוצאות מס של 6.1 מיליון דולר גדלו ב-2.5 מיליון דולר; עם שיעור מס אפקטיבי של 20.7%. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד, שיעור המס האפקטיבי עמד על 19.8% לעומת 7.4%.

*הרווח הנקי המיוחס ל-Taro הסתכם ב-23.3 מיליון דולר בהשוואה ל-45.1 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה עמד על 0.62 דולר לעומת 1.18 דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד, הרווח הנקי עמד על 24.7 מיליון דולר, וכתוצאה מכך רווח מדולל למניה של 0.66 דולר.

דגשים בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021 - בהשוואה ל-30 בספטמבר 2020

*המכירות נטו של 279.1 מיליון דולר גדלו ב- 18.6 מיליון דולר.

*הרווח הגולמי של 139.7 מיליון דולר (50.1% מהמכירות נטו בהשוואה ל-56.3%), קטן ב- 6.8 מיליון דולר.

*הוצאות המו"פ של 25.4 מיליון דולר ירדו ב-4.0 מיליון דולר.

*הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 47.7 מיליון דולר גדלו ב- 1.3 מיליון דולר.

*הסדרים והפסדים בסך 61.4 מיליון דולר מורכבים מהתנאיות המשפטית הנוספת בסך 60.0 מיליון דולר (שנלקחה ברבעון הראשון) הקשורה לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים מתמשכים מרובי תחומי שיפוט ו-1.4 מיליון דולר הקשורים להחלטה הגלובלית הנ"ל עם משרד המשפטים בקשר לחקירותיו בנוגע לתעשיית התרופות הגנריות בארה"ב. בשנה הקודמת, סעיפים והפסדים בסך 478.9 מיליון דולר כללו 418.9 מיליון דולר הקשורים להחלטה העולמית עם משרד המשפטים בקשר לחקירותיו על תעשיית התרופות הגנריות בארה"ב והפרשה נוספת של 60.0 מיליון דולר הקשורה לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים מתמשכים מרובי תחומי שיפוט; עם זאת, לא יכול להיות ביטחון לגבי התוצאה הסופית.

*הכנסה תפעולית של 5.2 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי (הפסד) של 408.2 מיליון דולר. בניכוי חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הרווח התפעולי עמד על 66.6 מיליון דולר לעומת 70.7 מיליון דולר, ירידה של 4.1 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 23.9% בהשוואה ל-27.2%.

*ריבית והכנסות פיננסיות אחרות של 5.4 מיליון דולר ירדו ב-7.6 מיליון דולר.

*ההוצאה על מיסים בסך 8.8 מיליון דולר ירדו ב-3.7 מיליון דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, שיעור המס האפקטיבי עמד על 11.8% לעומת 14.4%.

*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-4.5 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי (הפסד) של 389.8 מיליון דולר, וכתוצאה מכך רווח מדולל (הפסד) למניה הסתכם ב-0.12 דולר בהשוואה ל-10.19 דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הרווח הנקי עמד על 66.0 מיליון דולר בהשוואה ל-74.2 מיליון דולר, ירידה של 8.2 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה עמד על 1.75 דולר לעומת 1.94 דולר.

 

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 

*תזרים המזומנים (בשימוש) בששת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021 עמד על 8.0 מיליון דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, תזרים המזומנים שסופק על ידי הפעילות עמד על 94.9 מיליון דולר לעומת 54.7 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2020.

*נכון ל-30 בספטמבר 2021, המזומנים ושווי ערך מזומנים וניירות ערך סחירים (לטווח קצר וולטווח ארוך), ירדו ב-55.4 מיליון דולר ל-1.5 מיליארד דולר מה-31 במרץ 2021; המשקף את ההשפעה מתשלום למשרד המשפטים כתוצאה מההחלטה העולמית עם משרד המשפטים בקשר לחקירותיו על תעשיית התרופות הגנריות בארה"ב, וגיוס מחדש של 24.9 מיליון דולר.

 

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "אנו ממשיכים להתמודד עם מגמה כללית מאתגרת בשוק, במיוחד בארה"ב, ובהתאם למוצרים, דפלציה של מחירים ולחץ נמשכים. בעוד הרבעון הנוכחי משקף ירידה במחקר ופיתוח, בעיקר בשל תזמון של מחקרים קליניים, אנו שומרים על צינור פיתוח להשקיע רק במוצרים שהם ברי קיימא. מנקודת מבט של פיתוח עסקי, נמשיך להעריך הזדמנויות הגיוניות מבחינה אסטרטגית ולהישאר ממושמעים בגישה שלנו. אנו שמחים לשים את חקירות הממשלה מאחורינו ולאשר מחדש את מחויבותנו לתוכנית ציות תאגידית איתנה".

 

האישורים של FDA ובקשות לאישורים

 

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור הבקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA) הבאות: Oxymetazoline Hydrochloride Cream, 1%. לחברה יש עכשיו בסך הכול שמונה עשר בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל ארבעה אישורים זמניים.

 

תרו מסיימת את הסכם הפשרה עם משרד המשפטים

 

Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc סיימה את הסכם הפשרה שלה עם החטיבה האזרחית של משרד המשפטים והסכם היושרה התאגידית עם משרד המפקח הכללי של משרד הבריאות ושירותי בריאות הציבור האמריקני, שניהם הוכרזו בעבר ב -23 ביולי 2020.

 

תוכנית רכישה חוזרת של מניות – מקסום ערך לבעלי המניות

 

ב-4 בנובמבר 2019 הודיעה החברה כי מועצת המנהלים של תרו אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 300 מיליון דולר. אישור רכישה חוזרת מאפשר לחברה לרכוש מעת לעת את מניותיה הרגילות באמצעות רכישות בשוק הפתוח (לרבות תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1), עסקאות בעקבות משא ומתן פרטי, הצעת רכש או באמצעים אחרים, בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת.

 

במהלך הרבעון, החברה גייסה מחדש 86,696 מניות במחיר ממוצע של 71.34 דולר. על פי ההרשאה בסך 300 מיליון דולר, החברה ביצעה רכישה חוזרת של 954,165 מניות (280,719 במחיר ממוצע של 91.00 דולר ו-673,446 במחיר ממוצע של 74.12 דולר), והותירה 224.5 מיליון דולר שנותרו תחת אישור הדירקטוריון הנוכחי.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

אודות תרו

 

תרו תעשייה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

 

הצהרת חוף מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא-מבוקרים הוכנו על בסיס זהה לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת הנהלת החברה משקפים את כל ההתאמות הנחוצות על מנת להציג באופן הוגן את מצבה הכספי ותוצאות פעילות החברה. יש לקרוא את הדיווחים הכספיים המאוחדים הלא-מבוקרים בהקשר לדו"חות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה, הכלולים בדו"ח השנתי של החברה שהוגש באמצעות טופס F-20 לרשות ניירות ערך האמריקאית.

אמירות מסוימות בהודעה זאת הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. אמירות אלה כוללות, אך אינן מוגבלות ל, אמירות שאינן מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, זמינות המידע הכספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2022. למרות שהחברה מאמינה כי הציפיות המשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא אינה יכולה לספק בטחונות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים העשויים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים נסיבות כלכליות מקומיות ובינלאומיות, תנאי השוק והענף, שינויים במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדו"חות של החברה לרשות ניירות ערך האמריקאית, כולל הדו"חות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד תקף רק ביום בו התפרסם. החברה אינה מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה מקבלת מידע חדש, התפתחויות נוספות או מאוחרות או מסיבה אחרת.

 

**Financial Tables Follow**

     

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

(U.S. dollars in thousands, except share data)

             

 

 

Quarter Ended

 

Six Months Ended

 

September 30,

 

September 30,

 

 

2021

 

 

 

2020

 

 

 

2021

 

 

 

2020

 

Sales, net

$

131,986

 

 

$

142,843

 

 

$

279,099

 

 

$

260,477

 

Cost of sales

 

69,941

 

 

 

61,255

 

 

 

139,356

 

 

 

113,943

 

Gross profit

 

62,045

 

 

 

81,588

 

 

 

139,743

 

 

 

146,534

 

             

 

Operating Expenses:

             

Research and development

 

12,495

 

 

 

16,552

 

 

 

25,448

 

 

 

29,484

 

Selling, marketing, general and administrative

 

23,684

 

 

 

24,074

 

 

 

47,660

 

 

 

46,323

 

Settlements and loss contingencies

 

1,420

 

 

 

 

 

 

61,420

 

 

 

478,924

 

Operating income (loss) *

 

24,446

 

 

 

40,962

 

 

 

5,215

 

 

 

(408,197

)

             

 

Financial (income) expense, net:

             

Interest and other financial income

 

(2,371

)

 

 

(5,678

)

 

 

(5,413

)

 

 

(12,988

)

Foreign exchange (income) expense

 

(264

)

 

 

(632

)

 

 

11

 

 

 

(829

)

Other gain, net

 

2,340

 

 

 

1,380

 

 

 

2,724

 

 

 

1,929

 

Income (loss) before income taxes

 

29,421

 

 

 

48,652

 

 

 

13,341

 

 

 

(392,450

)

Tax expense

 

6,104

 

 

 

3,590

 

 

 

8,792

 

 

 

12,444

 

Net income (loss)

 

23,317

 

 

 

45,062

 

 

 

4,549

 

 

 

(404,894

)

Net loss attributable to non-controlling interest

 

 

 

 

(70

)

 

 

 

 

 

(15,108

)

Net income (loss) attributable to Taro *

$

23,317

 

 

$

45,132

 

 

$

4,549

 

 

$

(389,786

)

             

 

Net income (loss) per ordinary share attributable to Taro:

             

Basic and Diluted *

$

0.62

 

 

$

1.18

 

 

$

0.12

 

 

$

(10.19

)

             

 

Weighted-average number of shares used to compute net income (loss) per share:

             

Basic and Diluted

 

37,600,580

 

 

 

38,258,337

 

 

 

37,696,975

 

 

 

38,258,337

 

             

 

May not foot due to rounding.

             

* Excluding the settlement and loss contingencies charges of $1.4 million for the quarter ended September 30, 2021, Operating income was $25.9 million and $41.0 million, Net income attributable to Taro was $24.7 million and $45.1 million, and basic and diluted earnings per share was $0.66 and $1.18, for the quarters ended September 30, 2021 and 2020, respectively.

Excluding the settlement and loss contingencies charges of $61.4 million and $478.9 million for the six months ended September 30, 2021 and 2020, Operating income was $66.6 million and $70.7 million, Net income attributable to Taro was $66.0 million and $74.2 million, and basic and diluted earnings per share was $1.75 and $1.94, respectively.

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(U.S. dollars in thousands)

     

 

 

September 30,

 

March 31,

 

 

2021

 

 

2021

 

ASSETS

(unaudited)

 

(audited)

CURRENT ASSETS:

     

Cash and cash equivalents

$

523,668

 

$

605,177

 

Short-term and current maturities of long-term bank deposits

 

35,573

 

 

 

Marketable securities

 

413,322

 

 

418,480

 

Accounts receivable and other:

     

Trade, net

 

196,671

 

 

213,539

 

Other receivables and prepaid expenses

 

59,785

 

 

53,347

 

Inventories

 

182,928

 

 

180,292

 

TOTAL CURRENT ASSETS

 

1,411,947

 

 

1,470,835

 

Marketable securities

 

552,939

 

 

557,209

 

Property, plant and equipment, net

 

196,632

 

 

205,508

 

Deferred income taxes

 

125,449

 

 

142,007

 

Other assets

 

30,191

 

 

31,314

 

TOTAL ASSETS

$

2,317,158

 

$

2,406,873

 

     

 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS‘ EQUITY

     

CURRENT LIABILITIES: