MannKind Corporation מדווחת על התוצאות הכספיות ברבעון השלישי של 2015

שיחת ועידה בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי ב-9 בנובמבר 2015

 

 

 

ולנסיה, קליפורניה, 9 בנובמבר 2015 (GLOBE NEWSWIRE):

 

MannKind Corporation (Nasdaq:MNKD) ו-(TASE:MNKD) דיווחה היום על התוצאות הכספיות שלה ברבעון השלישי שהסתיים ב-30 בספטמבר 2015.

 

בשלושת ותשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2015 מכירות המוצר של Afrezza, טיפול האינסולין באמצעות שאיפה החדשני שלנו עם הפעולה המהירה, היו 4.1 מיליון דולר ו-17.1 מיליון דולר, בהתאמה, ורשמנו אותן כמכירות מוצרים נדחות משיתוף הפעולה שלנו עם סאנופי. ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2015, החלק שלנו בהסדר לשיתוף הפסדים עם סאנופי בקשר ל-Afrezza היה 14.7 מיליון דולר, שמימנו לאחר מכן באמצעות מקדמה במסגרת אמצעי הלוואות עם חברה מסונפת של סאנופי אחרי 30 בספטמבר 2015. הסכום לפירעון כעת במסגרת אמצעי ההלוואות של סאנופי הוא 43.7 מיליון דולר, שכולל ריבית של 0.8 מיליון דולר ששולמה בעין.

 

ברבעון השלישי של 2015, ההוצאות התפעוליות הכוללות קטנו מ-38.3 מיליון דולר ל-26.0 מיליון דולר, קיטון של 32.1% לעומת הרבעון המקביל ב-2014, בעיקר בגלל ש-Afrezza עברה מפיתוח קליני לשוק המסחרי. בנוסף, השכר שלא במזומן במניות מההישג החד פעמי של  אירועי שינויים וביצועים ב-2014 קטנו ברבעון השלישי של 2015 בהשואה לרבעון השלישי של 2014. הוצאות המחקר ופיתוח קטנו מ-19.2 מיליון דולר ל-6.3 מיליון דולר, קיטון של 67.2%, ביטוי למעבר מפיתוח לפעילויות מסחריות. הוצאות הנהלה וכלליות קטנו מ-19.5 מיליון דולר ל-11.5 מיליון דולר, קיטון של 39.8%, בעיקר בגלל הקיטון בהוצאה שלא במזומן על שכר במניות. את הקיטון הכולל של 20.5 מיליון דולר בהוצאות המו"פ והנהלה וכלליות ברבעון השלישי של 2015 קיזזו עלויות שונוּת בייצור מוצרים של 8.1 מיליון דולר. לא הכרנו בעלויות ייצור מוצרים כלשהן ברבעון השלישי של 2014 כי עוד לא התחלנו את המסחור של Afrezza.

 

בתשעת החודשים הראשונים של 2015, ההוצאות התפעוליות היו 71.8 מיליון דולר, קיטון של 52% בהשוואה לאותה תקופה ב-2014. ההוצאות הכוללות על מחקר ופיתוח בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2015 היו 23.5 מיליון דולר, קיטון של 71.6% בהשוואה לאותה תקופה ב-2014, בעיקר בגלל קיטון בהוצאה שלא במזומן על שכר במניות כתוצאה מההישג החד פעמי של  אירועי שינויים וביצועים ב-2014 וברבעון הראשון של 2015. הוצאות הנהלה וכלליות בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2015 היו 32.6 מיליון דולר, קיטון של 51.2% בהשוואה לאותה תקופה ב-2014, בעיקר בגלל בעיקר בגלל קיטון בהוצאה שלא במזומן על שכר במניות כתוצאה מההישג החד פעמי של  אירועי שינויים וביצועים ב-2014 וברבעון הראשון של 2015.

 

ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2015 היה 31.9 מיליון דולר, או 0.08$ למניה, מבוסס על 402.5 מיליון מניות מונפקות בממוצע משוקלל, בהשוואה להפסד נקי של 36.5 מיליון דולר, או 0.09$  למניה, מבוסס על 394.2 מיליון מניות מונפקות בממוצע משוקלל ברבעון השלישי של 2014. מספר המניות הרגילות המונפקות נכון ל-30 בספטמבר 2015 היה 418.3 מיליון.

 

המזומנים ושווי ערך מזומנים היו 32.9 מיליון דולר ב-30 בספטמבר 2015, בהשוואה ל-107.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2015. ברבעון השלישי של 2015 שילמנו 64.3 מיליון דולר בעקבות החלות של השטרות של 2015 וקיבלנו 0.7 מיליון דולר ממימושים של כתבי אופציות ואופציות, תשלומים של 7.2 מיליון דולר מסאנופי על מוצרים שסופקו, והכנסות נטו של 12.2 מיליון דולר מאמצעי המכירה במחיר השוק שלנו. כעת, 30.1 מיליון דולר נותרו זמינים ללוות במסגרת הסדר ההלוואות המתוקן שלנו עם The Mann Group ומניות רגילות ב-37.5 מיליון דולר נותרו זמינות למכירה במסגרת אמצעי המכירה במחיר השוק שלנו.

 

שיחת ועידה

 

MannKind תארח שיחת ועידה כדי לדון בתוצאות האלה היום, ה-9 בנובמבר 2015 בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי. כדי להשתתף בשיחה חייגו בבקשה (800) 708-4539 או (847) 619‑6396 והשתמשו בסיסמה למשתתפים: 3859 3130. המעוניינים להקשיב לשיחת הוועידה בשידור חי דרך האינטרנט יכולים לעשות זאת על ידי ביקור באתר של החברה בכתובת http://www.mannkindcorp.com.

 

השמעה חוזרת של השיחה תהיה נגישה בערך 14 יום אחרי סיום השיחה על ידי חיוג (888) 843‑7419 או (630) 652-3042 ושימוש בסיסמה למשתתפים: 3859 3130#. השמעה חוזרת תהיה זמינה גם באתר של MannKind במשך 14 יום.

 

אודות MannKind Corporation

 

MannKind Corporation (Nasdaq:MNKD) מתמקדת בגילוי, פיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. MannKind מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו MannKind מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על MannKind. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של MannKind להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כש-MannKind מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

 

ליצירת קשר:

איש הקשר של החברה:

מתיו פפר

מנהל הכספים הראשי

661 775-5300

mpfeffer@mannkindcorp.com

 

מידע צופן פני עתיד

 

אמירות הכלולות בהודעה לעיתונות זאת שאינן היסטוריות באופן מובהק מטיבן הם מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות. מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של MannKind. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים אך לא רק את המידה שבה שיתוף הפעולה של MannKind עם סאנופי במסחור של Afrezza יצליח ליצור מכירות משמעותיות של מוצרים עבור MannKind, קשיים או עיכובים בקבלת משוב רגולטורי או בהשלמה וניתוח של תוצאות מחקרים קליניים, היכולת של MannKind לנהל את משאבי המזומנים הקיימים שלה או לגייס הון נוסף, תנודתיות במחיר המניה וסיכונים אחרים המפורטים בדיווחים של MannKind לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2014 ודוחות תקופתיים על גבי טופס 10-Q ו-8-K. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ו-MannKind לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת.

 

(Tables to follow)

 

MannKind Corporation

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited)

(In thousands, except per share amounts)

 

Three months ended       Nine months ended

September 30,           September 30,

------------------------------------------------

2015        2014        2015        2014

------------------------------------------------

Revenue                                                            $ --        $ --        $ --         $ --

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Operating expenses:

Research and development                                        6,341      19,178      23,455       82,684

General and administrative                                     11,547      19,088      32,649       66,840

Product manufacturing                                           8,115          --      15,688           --

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Total operating expenses                                     26,003      38,266      71,792      149,524

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Loss from operations                                           (26,003)    (38,266)    (71,792)    (149,524)

Other income                                                         67       7,898       1,470        1,638

Loss on extinguishment of debt                                  (1,049)          --     (1,049)           --

Interest expense on note payable to principal stockholder         (729)       (729)     (2,164)      (2,164)

Interest expense on notes                                       (4,145)     (5,424)    (17,899)     (11,895)

Interest income                                                       2           1           8            4

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Net loss                                                     $ (31,857)  $ (36,520)  $ (91,426)  $ (161,941)

================================================

 

  1. Net loss per share -- basic and diluted                        $ (0.08)    $ (0.09)    $ (0.23)     $ (0.42)

================================================

 

Shares used to compute basic and diluted net loss per share     405,199     394,163     401,734      381,332

================================================

*T

 

MannKind Corporation

Condensed Consolidated Balance Sheet

(Unaudited)

(in thousands)

 

September 30, 2015  December 31, 2014

--------------------------------------

Assets

Current assets:

Cash and cash equivalents                                $ 32,928          $ 120,841

Receivables from collaboration                              1,679             50,436

Inventory                                                  23,402              9,670

Prepaid expenses and other current assets                  13,227             20,206

--------------------------------------

Total current assets                                        71,236            201,153

Property and equipment -- net                              191,408            192,127

Deferred product costs from collaboration                   13,539                 --

Other assets                                                 1,831              1,159

--------------------------------------

Total                                                    $ 278,014          $ 394,439

======================================

Liabilities and Stockholders' Deficit

 

Accounts payable                                           $ 4,444           $  7,394

Accrued expenses and other current liabilities              14,081             26,206

Facility financing obligation                               74,163             72,995

Senior convertible notes                                        --             99,355

Deferred product sales from collaboration                   17,474                436

Deferred payments from collaboration                       157,145            196,967

--------------------------------------

Current liabilities                                        267,307            403,353

Note payable to related party                               49,521             49,521

Sanofi loan facility and loss share obligation              43,653              3,034

Senior convertible notes                                    27,607                 --

Other liabilities                                           14,495             12,301

Stockholders' deficit                                    (124,569)           (73,770)

--------------------------------------

Total                                                    $ 278,014          $ 394,439

======================================

*T

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBENEWSWIRE