Vedanta Resources plc: תוכנית רכישה מחדש עם תקופה סגורה

לונדון, 31 במרץ 2016, (BUSINESS WIRE) :

לא לפרסום או הפצה לתוך או בתוך ארצות הברית של אמריקה, הטריטוריות והשטחים המוחזקים שלה (כולל פוארטו ריקו, איי הבתולה האמריקנים, גואם, סמואה האמריקנית, האי ווייק ואיי מריאנה הצפוניים), כל מדינה של ארצות הברית, ומחוז קולומביה ("ארצות הברית") או אל אדם אמריקני (כמוגדר בתקנה S בחוק ניירות הערך האמריקני של 1933, כפי שתוקן (כל אחד מהם "אדם אמריקני")) או לכל אדם שנמצא או גר בכל תחום שיפוט אחר שבו זה בניגוד לחוק להפיץ הודעה זאת. הגבלות אחרות חלות (ראו "הגבלות הפצה" להלן).

Vedanta Resources plc ("החברה") מודיעה שלפני ההתחלה של התקופה הסגורה המתוכננת שלה ב-1 באפריל 2016, בכוונתה להתקשר בהסדרים בלתי חוזרים עם ברוקר או ברוקרים צד שלישי ("הברוקרים") כדי להתחיל בתוכנית רכישה מחדש כדי לקנות, במסגרת פרמטרים מסוימים שנקבעו מראש, בשמה:

(א) עד 148.6 מיליון דולר (כלומר עד 20 אחוזים) מתוך סכום הקרן שלא נפרע של 743 מיליון דולר של האג"ח 6.75% לפירעון ב-2016 של Vedanta Resources plc ("אג"ח 2016"); ו-

(ב) עד 200 מיליון דולר מתוך סכום הקרן שלא נפרע של 582 מיליון דולר של האג"ח להמרה מובטחות 6.75% לפירעון ב-2016 של Vedanta Resources Jersey Limited ("האג"ח להמרה" ויחד עם אג"ח 2016 "האג"ח"),

במהלך התקופה הסגורה הזאת. צפוי שההסדרים ייכנסו לתוקף ב-4 באפריל 2016. בהתאם לתנאים וההתניות של אג"ח 2016, את אג"ח 2016 הנרכשות אפשר לבטל או להחזיק עד תאריך החלות שלהן. בהתאם לתנאים וההתניות של האג"ח להמרה, את האג"ח להמרה הנרכשות אפשר להחזיר לביטול או להחזיק עד תאריך החלות שלהן.

הרכישות של האג"ח ימומנו על ידי החברה מהכספים שזמינים לה עכשיו ומכספים שיהיו זמינים אחרי פרעון חלקי על ידי Vedanta Limited של הלוואה בין חברות בין החברה ו-Vedanta Limited.

הברוקרים יקבלו החלטות מסחר בקשר לרכישה של האג"ח באופן בלתי תלוי ובלתי מושפע מהחברה ומ-Vedanta Resources Jersey Limited.

לפני תחילת התקופה הסגורה שלה, החברה גם רוצה להודיע שהבנקים המלווים שלה הסכימו לשינויים מסוימים שהחברה ביקשה בהתחייבויות שלה במסגרת התנאים של אמצעי האשראי הרלבנטיים בתוקף מ-31 במרץ 2016 עד התקופה שמסתיימת ב-30 בספטמבר 2018. זה יבטיח עמידה מצד החברה בהתחייבויות שלה בקשר לכל האמצעים בתקופת המבחן המסתיימת ב-31 במרץ 2016.

הודעה זאת אינה מהווה, או יוצרת חלק של, הצעה או שכנוע כלשהו להצעה של ניירות ערך בכל תחום שיפוט.

31 במרץ 2016

שאלות:

Vedanta Resources plc
6 St Andrew Street
London EC4A 3AE
United Kingdom

טלפון:+353 1 945 1212

אודות Vedanta Resources

Vedanta Resources plc ("ודנטה") היא חברה משאבי טבע גלובלית מגוונת שרשומה בלונדון. החברה מפיקה אלומיניום, נחושת, אבץ, עופרת, כסף, עפרת ברזל, נפט וגז ואנרגיה מסחרית. לוודנטה יש פעילות בהודו, זמביה, נמיביה, דרום אפריקה, אירלנד, ליבריה, אוסטרליה וסרי לנקה. עם מאגר כשרונות גלובלי מועצם, ודנטה שמה דגש חזק על שותפות עם כל בעלי העניין שלה המבוססת על ערכי הליבה של אמון, קיימות, צמיחה, יזמות, יושרה, כבוד ודאגה. למידע נוסף, בקרו בבקשה באתר www.vedantaresources.com.

התנערות מאחריות

הודעה לעיתונות זאת כוללת "מידע צופה פני עתיד" - כלומר, אמירות הקשורות לאירועי עתיד, לא עבר. בהקשר זה, מידע צופה פני עתיד לעיתים קרובות מתייחס לביצועים העסקיים והפיננסיים העתידים הצפויים שלנו, ולעיתים קרובות כולל מילים כגון "מצפה", "צופה", "מתכוונת", "מתכננת", "מאמינה", מבקשת" או שימוש בלשון עתיד. מידע צופה פני עתיד מטבעו מתייחס לעניינים שהם, במידות שונות, לא ודאיים. עבורנו, אי ודאויות נובעות מההתנהגות של שווקים פיננסיים ושוקי מתכות כולל בורסת המתכות של לונדון, תנודות בשיעורי הריבית ו/או שערי החליפין ומחירי המתכות; משילוב בעתיד של עסקים נרכשים; ומעניינים רבים אחרים בקנה מידה לאומי, אזורי וגלובלי, כולל פוליטיים, כלכליים, עסקיים, תחרותיים או רגולטוריים. אי ודאויות אלה עשויות לגרום לכך שהתוצאות העתידיות שלנו בפועל יהיו שונות מהותית מאלה שמובעות במידע צופה פני עתיד שלנו. אנחנו לא מתחייבים לעדכן את המידע צופה פני עתיד שלנו.

הגבלות הפצה

הודעה זאת אינה להפצה או לפרסום לתוך או בתוך ארצות הברית או כל תחום שיפוט אחר שבו זה בניגוד לחוק לעשות זאת.

ארצות הברית

תוכנית הרכישה מחדש בנוגע לאג"ח להמרה ("תוכנית הרכישה מחדש") לא זמינה ולא תהיה זמינה, ישירות או בעקיפין, בתוך או לתוך, או באמצעות שימוש בדואר, או באמצעות כל אמצעי של סחר בין המדינות של ארה"ב או סחר חוץ, או אמצעים כלשהם של בורסה לניירות ערך לאומית בארצות הברית או לטובת כל אדם אמריקני (כמוגדר בתקנה S בחוק ניירות הערך האמריקני של 1933, כפי שתוקן (כל אחד מהם "אדם אמריקני")). זה כולל אך לא רק שידורי פקסימיליה, דואר אלקטרוני, טלקס, טלפון, האינטרנט וצורות אחרות של תקשורת אלקטרונית. בהתאם, עותקים של הודעה זאת וכל מסמך או חומר אחר שקשור לתוכנית הרכישה מחדש, ישירות או בעקיפין לא נשלחים ואסור שיישלחו או באופן אחר ישודרו, יופצו או יועברו (כולל אך לא רק על ידי נאמני משמורת, ממונים או נאמנים) בתוך או לתוך ארצות הברית, או אל או לטובת אדם אמריקני והאג"ח להמרה לא יכולות להירכש בתוכנית לרכישה מחדש על ידי כל שימוש או אמצעים כאלה או בתוך או על ידי או מאנשים שנמצאים או גרים בארצות הברית או על ידי כל אדם אמריקני או כל אדם הפועל לטובת אדם אמריקני. כל רכישה לכאורה של אג"ח להמרה בתוכנית לרכישה חוזרת שנובעת ישירות או בעקיפין מהפרה של הגבלות אלה תהיה לא תקפה וכל מכירה לכאורה של אג"ח להמרה שנעשתה על ידי אדם שנמצא בארצות הברית, אדם אמריקני, על ידי כל אדם הפועל לטובת אדם אמריקני או על ידי כל סוכן, נאמנות או כל מתווך אחר הפועל על בסיס שלא על פי שיקול דעת עבור צד שנותן הוראות מתוך ארצות הברית תהיה לא תקפה ולא תתקבל.

כל בעלים של אג"ח להמרה שמשתתף בתוכנית לרכישה חוזרת ייחשב כמצהיר שהוא אינו אדם אמריקני, לא נמצא בארצות הברית ואינו משתתף בתוכנית לרכישה חוזרת מארצות הברית, או שאינו נמצא בארצות הברית והוא פועל על בסיס שלא על פי שיקול דעת עבור צד שנמצא מחוץ לארצות הברית שלא נתן הוראה להשתתף בתוכנית לרכישה חוזרת מארצות הברית ואינו אדם אמריקני.

כללי

הודעה זאת והשידור האלקטרוני שלה לא מהווים הצעה לקנות או שכנוע להצעה למכור אג"ח (והצעות של אג"ח לרכישה בהתאם לתוכנית הרכישה מחדש לא יתקבלו) בכל נסיבות שבהן הצעה או שכנוע כאלה אינם חוקיים.

אנשי קשר

Vedanta Resources plc

תקשורת

Roma Balwani, +91 22 6646 1000

נשיא- תקשורת, קיימות ואחריות חברתית תאגידית של הקבוצה

gc@vedanta.co.in

או

משקיעים

Ashwin Bajaj

דירקטור - קשרי משקיעים

או

Radhika Arora

סגן מנהל כללי - קשרי משקיעים

או

Ravindra Bhandari

מנהל - קשרי משקיעים

+44 (0)20 7659 4732
+91 22 6646 1531
ir@vedanta.co.in

מקור:  Vedanta Resources plc

 

צפו בהודעה לעיתונות הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:
http://www.businesswire.com/news/home/20160331006523/en

 

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire