מנקיינד מדווחת על התוצאות הכספיות של הרבעון השלישי של 2016

 

שיחת ועידה תתחיל היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי

ולנסיה, קליפורניה, 9 בנובמבר 2016, (GLOBE NEWSWIRE):

MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) דיווחה היום התוצאות הכספיות שלה ברבעון השלישי ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016.

ברבעון השלישי ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016, הכרנו בהכנסות נטו של 161.8 מיליון דולר משיתוף הפעולה שלנו עם סאנופי. הסכום הזה מתייחס לפעילויות מתקופות קודמות שנדחו קודם. ברבעון השלישי של 2016, בגלל הסיום של הסכם הרישוי עם סאנופי, העלויות הנותרות במסגרת הסכם הרישוי עם סאנופי נעשו קבועות או ניתנות לקביעה והפעילות העתידית במסגרת הסכם ההספקה עם סאנופי נעשתה ניתנת להערכה באופן סביר, וזה איפשר להכיר בהכנסות משיתוף הפעולה ברבעון הזה. סכום ההכנסות נטו - שיתוף פעולה ברבעון השלישי ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 כולל את התשלום מראש של 150.0 מיליון דולר ותשלומי אבני דרך של 50.0 מיליון דולר, פחות הפסד נקי של 64.8 מיליון דולר שחלקנו עם סאנופי, וגם מכירות של Afrezza ב-17.4 מיליון דולר ושל אינסולין גולמי ב-9.2 מיליון דולר, שתיהן לסאנופי.

התחלנו להפיץ מוצרי Afrezza במותג MannKind לסיטונאים בשבוע של ה-25 ביולי 2016. ברבעון השלישי ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016, ההכנסות נטו ממכירות מסחריות של מוצרים מהוות 0.6 מיליון דולר מהמכירות נטו של Afrezza שנופקו לחולים. בנוסף, נכון ל-30 בספטמבר 2016, רשמנו הכנסות נדחות של 2.0 מיליון דולר, שמהן 1.6 מיליון דולר הם בניכוי התאמות ברוטו לנטו מוערכות ומהווים מוצרים שנשלחו לספק הלוגיסטי צד שלישי ולמפיצים הסיטונאיים שלנו, אבל לא נופקו לחולים עד לאותו תאריך.

ההתאמות ברוטו לנטו המוערכות ברבעון השלישי של 2016 היו בערך 32%, כולל הערכות של דמי הפצה ולוגיסטיקה לסיטונאים, הנחות על תשלום מיידי, הנחות ממשלתיות מוערכות ותוכניות הנחה של חולים. ההכנסות הנדחות כוללות גם 0.4 מיליון דולר שקיבלנו עבור מכירה של חומרי גלם עודפים לצד שלישי, כשההספקה נעשתה אחרי ה-30 בספטמבר 2016.

ברבעון השלישי ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016, הכרנו בעלויות מוצרים - שיתוף פעולה של 22.7 מיליון דולר שנדחו קודם וכללו עלויות ייצור Afrezza של 13.5 מיליון דולר של מוצרים שנמכרו לסאנופי והוצאה של 9.2 מיליון דולר כהערכה להפסד המוכר שלנו על התחייבויות רכישה שקשורות למכירה של אינסולין גולמי לסאנופי.

עלות המכר הייתה בערך 4.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016, קיטון של 47% לעומת הרבעון השלישי של 2015. הקיטון הזה הוא בחלקו בגלל קיטון בעלויות עבודה ותקורה שלא נספגו מספיק בגלל פחת מוקטן כתוצאה מהפחתת ערך של נכסים קבועים ב-2015 ועלויות שכר מוקטנות כתוצאה מהפחתת כוח האדם ב-2015 וגם בגלל רווח על התחייבויות רכישה לחומרים אחרים שקשור לשינוי בהערכה שקשור למשא ומתן חוזר על הסכמים מסוימים וקיטון במחיקות מלאי עם קיזוז של הפסד בגלל שערי חליפין של מט"ח על הפסד מוכר על התחייבות רכישה של רכישת אינסולין. עלות המכר הייתה 15.6 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 וכללה עלויות עבודה ותקורה שלא נספגו מספיק שהוצאו בתקופה, והפסד בגלל שערי חליפין של מט"ח על ההפסד המוכר על התחייבות הרכישה של אינסולין עם קיזוז בגלל רווח על התחייבויות רכישה לחומרים אחרים שקשור לשינוי בהערכה שקשור למשא ומתן חוזר על הסכמים מסוימים. עלות המכר ברבעון השלישי ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 כללה גם 0.1 מיליון דולר שניתנים לייחוס למכירות מסחריות של מוצרים, שכוללים את עלויות הייצור של Afrezza שנופקה לחולים. 0.1 מיליון הדולר האלה שניתנים לייחוס למכירות מסחריות של מוצרים כוללים רק עלויות המרה כי מחקנו את העלות של חומרי הגלם שלנו שהוחזקו במלאי בסוף 2015.

ברבעון השלישי ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016, החברה לא הכירה בשום הכנסות נטו או עלויות של מוצרים - שיתוף פעולה או הכנסות נטו - מכירות מסחריות של מוצרים.

הוצאות מחקר ופיתוח היו 3.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016, קיטון של 38% לעומת הרבעון השלישי של 2015, בעיקר בגלל ההוצאה שקשורה בקיטון בכוח אדם ב-2015 שעלתה כל ההוצאה שקשורה בקיטון בכוח אדם ב-2016 יחד עם קיצוץ בהוצאה על פרויקטי מחקר ופיתוח מסוימים ומתקנים עם קיזוז בגלל גידול בעבודות פיתוח שנעשו עבור צדדים שלישיים. הוצאות מחקר ופיתוח היו 13.4 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016, קיטון של 43% לעומת אותה תקופה ב-2015, בעיקר בגלל ההוצאה שקשורה בקיטון בכוח אדם ב-2015 שעלתה על ההוצאה שקשורה בקיטון בכוח אדם ב-2016 יחד עם קיטון בהוצאה על פרויקטי מחקר ופיתוח ומתקנים עם קיזוז בגלל גידול בעבודות פיתוח שנעשו עבור צדדים שלישיים וזיכויי מס.

הוצאות מכירה, כלליות והנהלה היו בערך 13.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016, גידול של 14% לעומת הרבעון השלישי של 2015, בעיקר בגלל גידול בעלויות התמיכה במכירות והשיווק של Afrezza עם קיזוז בגלל קיטון בהוצאות כלליות והנהלה בגלל הקיטון בכוח אדם ב-2015. הוצאות מכירה, כלליות והנהלה בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 היו 31.6 מיליון דולר, קיטון של 3% לעומת אותה תקופה ב-2015, בעיקר בגלל הקיטון בכוח אדם ב-2015, עלויות תקשורת, מתקנים וביטוח נמוכות יותר והוצאה נמוכה יותר על שכר מבוסס מניות בהוצאות כלליות והנהלה עם קיזוז בגלל גידול בעלויות התמיכה במכירות והשיווק של Afrezza בהוצאות מכירה.

בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 נכלל רווח של 13.2 מיליון דולר בגלל קיטון בשווי ההוגן של התחייבות הערבות מ-30 ביוני 2016. בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 נכלל רווח של 4.9 מיליון דולר בגלל קיטון בשווי ההוגן של התחייבות הערבות מ-12 במאי 2016, תאריך ההנפקה של הערבות.

ההכנסה הנקייה ברבעון השלישי ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 הייתה 126.5 מיליון דולר ו-71.1 מיליון דולר,  או הכנסה נקייה בסיסית של $0.26 ו-$0.16 למניה, על בסיס 478.1 ו-454.2 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות, לעומת הפסד נקי של 31.9 מיליון דולר ו-91.4 מיליון דולר באותן תקופות ב-2015, או הפסד נקי בסיסי של $0.08 ו-$0.23 למניה על בסיס 405.2 ו-401.7 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות. מספר המניות הרגילות המונפקות ב-30 בספטמבר 2016 היה 478.4 מיליון.

המזומנים ושווי ערך מזומנים ב-30 בספטמבר 2016 היו 35.5 מיליון דולר, לעומת 59.1 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2015. כעת, היתרה שאפשר ללוות במסגרת הסכם ההלוואה המתוקן עם The Mann Group היא 30.1 מיליון דולר יחד עם 50.0 מיליון דולר שזמינים במסגרת מכירה במחיר השוק.

שיחת ועידה ומצגת בשידור אינטרנט

MannKind תארח שיחת ועידה ומצגת בשידור אינטרנט כדי לדון בתוצאות האלה היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי. כדי לצפות ולהאזין לשידור האינטרנט, בקרו באתר של MannKind בכתובת http://www.mannkindcorp.com ותלחצו על הקישור Q3 2016 MannKind Earnings Conference Call בחלק Webcast של News & Events. כדי להשתתף בשיחה החיה בטלפון, חייגו בבקשה (888) 771-4371 או (847) 585-4405 והשתמשו בסיסמה למשתתפים: 41477573.

השמעה חוזרת טלפונית של השיחה תהיה נגישה בערך 14 יום אחרי סיום השיחה על ידי חיוג (888) 843-7419 או (630) 652-3042 ושימוש בסיסמה למשתתפים: 4147 7573#. השמעה חוזרת תהיה זמינה גם באתר של MannKind במשך 14 יום.

 

אודות MannKind Corporation

 

MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE: MNKD) מתמקדת בגילוי, פיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. MannKind מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו MannKind מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על MannKind. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של MannKind להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כש-MannKind מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זאת כוללת מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות, כולל אמירות לגבי היכולת של MannKind למסחר באופן ישיר מוצרי תרופות. מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של MannKind. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים אך לא רק את היכולת של MannKind ליצור מכירות משמעותיות של מוצרים, היכולת של MannKind לנהל את משאבי המזומנים הקיימים שלה או לגייס הון נוסף, תנודתיות במחיר המניה, וסיכונים אחרים המפורטים בדיווחים של MannKind לרשות האמריקני לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2015 ודוחות תקופתיים לאחר מכן על גבי טופס 10-Q ודוחות שוטפים על גבי טופס 8-K. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ו-MannKind לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת.

אשת הקשר של החברה:

רוז אלינאיה

סגנית נשיא בכירה, כספים

661-775-5300

ralinaya@mannkindcorp.com

MannKind Corporation and Subsidiaries

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited)

(in thousands, except par value and share data)

 

 

 

Three Months Ended
September 30,

 

Nine Months Ended
September 30,

 

 

 2016 

 

 2015 

 

 2016 

 

 2015 

Revenue:

 

 

 

 

 

 

 

 

Net revenue - collaboration

 

$

  161,781

 

 

$

  - 

 

 

$

  161,781

 

 

$

  - 

 

Net revenue - commercial product sales

 

 

  573

 

 

 

  - 

 

 

 

  573

 

 

 

  - 

 

Total net revenue

 

 

  162,354

 

 

 

  - 

 

 

 

  162,354

 

 

 

  - 

 

Expense:

 

 

 

 

 

 

 

 

Product costs - collaboration

 

 

  22,742

 

 

 

  - 

 

 

 

  22,742

 

 

 

  - 

 

Cost of goods sold

 

 

  4,331

 

 

 

  8,115

 

 

 

  15,567

 

 

 

  15,688

 

Research and development

 

 

  3,917

 

 

 

  6,341

 

 

 

  13,357

 

 

 

  23,455

 

Selling, general and administrative

 

 

  13,135

 

 

 

  11,547

 

 

 

  31,595

 

 

 

  32,649

 

Total expenses

 

 

  44,125

 

 

 

  26,003

 

 

 

  83,261

 

 

 

  71,792

 

Income (loss) from operations

 

 

118,229

 

 

 

(26,003

)

 

 

79,093

 

 

 

(71,792

)

Change in fair value of warrant liability

 

 

  13,185

 

 

 

  - 

 

 

 

  7,879

 

 

 

  - 

 

Interest income

 

 

  28

 

 

 

2

 

 

 

  70

 

 

 

8

 

Interest expense on notes

 

 

  (4,166

)

 

 

(4,145

)

 

 

  (12,567

)

 

 

(17,899

)

Interest expense on note payable to our principal stockholder 

 

 

  (729

)

 

 

(729

)

 

 

  (2,172

)

 

 

(2,164

)

Loss on extinguishment of debt

 

 

  - 

 

 

 

(1,049

)

 

 

  - 

 

 

 

(1,049

)

Other (expense) income

 

 

  (27

)

 

 

67

 

 

 

  (613

)

 

 

1,470

 

Net income (loss)

 

$

  126,520

 

 

$

  (31,857

)

 

 

71,690

 

 

 

(91,426

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net income (loss) per share - basic

 

$

  0.26

 

 

$

  (0.08

)

 

$

  0.16

 

 

$

  (0.23

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net income (loss) per share - diluted

 

$

  0.26

 

 

$

  (0.08

)

 

$

  0.16

 

 

$

  (0.23

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares used to compute basic net income (loss) per share

 

 

478,137

 

 

 

405,199

 

 

 

454,188

 

 

 

401,734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares used to compute diluted net income (loss) per share

 

 

482,744

 

 

 

405,199

 

 

 

454,366

 

 

 

401,734

 

 

 

MannKind Corporation and Subsidiaries

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unaudited)

(in thousands, except par value and share data)

 

 

 

September 30,
2016

 

December 31,
2015

 

 

 

 

 

ASSETS

 

 

 

 

Current assets:

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

$

  35,530

 

 

$

  59,074

 

Accounts receivable

 

 

  3,137

 

 

 

  23

 

Inventory

 

 

  5,124

 

 

 

  - 

 

Deferred costs from collaboration

 

 

  - 

 

 

 

  13,539

 

Deferred costs from commercial product sales

 

 

  279

 

 

 

  - 

 

Prepaid expenses and other current assets

 

 

  4,534

 

 

 

  4,018

 

Total current assets

 

 

  48,604

 

 

 

  76,654

 

Property and equipment - net

 

 

  46,825

 

 

 

  48,749

 

Other assets

 

 

  702

 

 

 

  1,009

 

Total assets

 

$

  96,131

 

 

$

  126,412

 

 

 

 

 

 

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' DEFICIT

 

 

 

 

Current liabilities:

 

 

 

 

Accounts payable

 

$

  5,093

 

 

$

  15,599

 

Accrued expenses and other current liabilities

 

 

  14,164

 

 

 

  7,929

 

Facility financing obligation

 

 

  70,888

 

 

 

  74,582

 

Deferred sales from collaboration

 

 

  - 

 

 

 

  17,503

 

Deferred payments from collaboration

 

 

  462

 

 

 

  140,231

 

Deferred revenue

 

 

  2,014

 

 

 

  - 

 

Recognized loss on purchase commitments - current

 

 

  8,340

 

 

 

  12,475

 

Warrant liability

 

 

  4,871

 

 

 

  - 

 

Total current liabilities

 

 

  105,832

 

 

 

  268,319

 

Note payable to our principal stockholder

 

 

  49,521

 

 

 

  49,521

 

Sanofi loan facility and loss share obligation

 

 

  71,210

 

 

 

  62,371

 

Senior convertible notes - long term

 

 

  27,629

 

 

 

  27,613

 

Recognized loss on purchase commitments - long term

 

 

  63,229

 

 

 

  53,692

 

Other liabilities

 

 

  17,397

 

 

 

  15,225