Nyxoah מדווחת על תוצאות השנה המלאה 2020

 

Nyxoah מדווחת על תוצאות השנה המלאה 2020

 

שיחת ועידה ושידור אינטרנט היום השעה 15:00 שעון מרכז אירופה / 09:00 שעון החוף המזרחי

 

מון-סן-גיבר, בלגיה, 9 באפריל 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :

 

 Nyxoah SA Euronext: NYXH)), ("Nyxoah" או "החברה"), חברת טכנולוגיות רפואיות שמתמקדת בפיתוח ומסחור של פתרונות ושירותים חדשניים לדום נשימה חסימתי בשינה (OSA), דיווחה היום על התוצאות הכספיות ותוצאות הפעילות בשנה המלאה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2020.

 

אוליבייה טאלמן, המנהל הכללי של Nyxoah, אמר: "2020 הייתה שנה שבה היו ל-Nyxoah הישגים חשובים, עם ציוני דרך חשובים שהראו ביצוע ממוקד ביחידות העסקיות. למרות מגיפת קוביד-19, ההשפעה על הפעילות של Nyxoah הייתה מוגבלת ומפעלי הייצור שלנו המשיכו לפעול, עם תפוקה שהספיקה כדי לענות על הצרכים שלנו".

 

נקודות חשובות

 

הדגשים של 2020

 

התפתחות קלינית

 

מחקר ופיתוח

 

דגשים פיננסיים

 

אירועים לאחר מכן

 

תחזית ל-2021

 

התחזית העסקית, תפעולית וקלינית שלנו ל-2021 כוללת את הדברים האלה:

 

התוצאות הכספיות של השנה המלאה 2020


דו"ח הכנסות והוצאות

 

לראשונה מאז הקמתה, החברה התחילה ליצור הכנסות החל ביולי 2020. ההכנסות של KEUR 69 נוצרו במסגרת קוד ה-HGNS NUB הקיים בגרמניה. עלות המכר הכוללת הייתה KEUR 30.

 

ההוצאות התפעוליות גדלו ל-KEUR 11,224 ב-2020 לעומת KEUR 7,715 ב-2019, או שינוי של KEUR 3,509, בגלל הגדלת הפעילויות בכל המחלקות. החברה מבצעת עכשיו שלושה ניסויים קליניים כדי להמשיך לאסוף נתונים קליניים ולקבל אישורים רגולטוריים. ביוני 2020 החברה קיבלה אישור FDA להתחיל את הניסוי DREAM בארה"ב. בהתאם לאסטרטגיה שלה, החברה ממשיכה להשקיע במחקר ופיתוח כדי לשפר ולפתח את הדור הבא של מערכת Genio® ולהתכונן להגדלת כושר הייצור.

 

הוצאות הנהלה וכלליות גדלו ב-78% ל-KEUR 7,522 ב-2020 לעומת KEUR 4,226 ב-2019. הגידול הוא בגלל הוצאות על ייעוץ, עובדים והוצאות משפטיות כדי לתמוך בצמיחה של החברה. הגידול בתשלומים ליועצים וקבלנים כולל תשלומים משתנים של KEUR 1,981 שקשורים לעסקת תשלום מבוססת מניות שיושבה במזומן (2019: KEUR 1,199). הגידול של KEUR 159 בהוצאות משפטיות הוא בגלל שירותים ולא מחלוקות מתקיימות כלשהן.

 

הוצאות מחקר ופיתוח גדלו ב-29% ל-KEUR 3,066 ב-2020 לעומת KEUR 2,375 ב-2019, לפני היוון של KEUR 2,593 ב-2020, בגלל הגידול בעלויות הפיתוח של מערכת Genio®. הוצאות מחקר ופיתוח כוללות פיתוח מוצרים, הנדסה כדי לפתח את המוצרים שלנו ולתמוך בהם, בדיקות, שירותי ייעוץ ועלויות אחרות שקשורות בדור הבא של מערכת Genio® שלא עונות על הקריטריונים של היוון פיתוח. החברה ממשיכה להשקיע בשיפור מערכת Genio® כדי לפתח מוצרים מהדור הבא עם תכונות משופרות בנוגע לנוחות של החולים, יעילות הטיפול, אמינות וקבלה אצל החולים ובשוק. ההוצאות האלה כוללות בעיקר שכר עובדים והוצאות פיתוח במיקור חוץ.

 

ההוצאות הקליניות גדלו ב-50% ל-KEUR 4,316 ב-2020 לעומת KEUR 2,881 ב-2019, לפני היוון של KEUR 3,263 ב-2020. הגידול בהוצאות היה בעיקר בגלל גידול בעובדים ובייעוץ כדי לתמוך בהשלמה של ההשתלות במחקר BETTER SLEEP, גיוס מתמשך למחקר EliSA וההתחלה של מחקר ה-IDE החדש DREAM בארה"ב. ההוצאות הקליניות כוללות מחקרים קליניים שקשורים לפיתוח של מערכת Genio® שלנו, שירותי ייעוץ ועלויות אחרות שקשורות לפעילויות קליניות. ההוצאות האלה כוללות שכר עובדים, ניהול וניטור ניסויים קליניים, תשלומים לחוקרים קליניים, ניהול נתונים והוצאות נסיעה בניסויים הקליניים השונים שלנו.

 

הוצאות הייצור גדלו ב-109% ל-KEUR 3,802 ב-2020 לעומת KEUR 1,812 ב-2019, לפני היוון של KEUR 3,342 ב-2020. הגידול בהוצאות היה בעיקר בגלל גידול בעובדים של צוותי הייצור וההנדסה כדי לתמוך בשיפור כושר הייצור והתפוקה, וגם בגלל רכישת חומרי גלם כדי לתמוך בגידול בייצור. הוצאות הייצור והתפעול כוללות בעיקר את עלויות הרכישה של הרכיבים של מערכת Genio®, גרט והתיישנות מלאי וגם הוצאות שקשורות להפצה כגון עלויות לוגיסטיקה ומשלוח.

 

הוצאות אבטחת איכות ורגולציה גדלו ב-58% ל-KEUR 1,474 ב-2020 לעומת KEUR 928 ב-2019, לפני היוון של KEUR 1,247 ב-2020. הגידול בהוצאות היה בעיקר בגלל גידול בעובדים ופעילויות א"א ורגולציה כדי לתמוך בתהליך ההגדלה של הייצור. הוצאות אבטחת איכות ורגולציה כוללות בעיקר הוצאות על בקרת איכות, אבטחת איכות, ורגולציה. ההוצאות האלה כוללות שכר עובדים, ייעוץ, בדיקות והוצאות נסיעה.

 

הוצאות פיתוח טיפולים גדלו ב-107% ל-KEUR 1,864 ב-2020 לעומת KEUR 902 ב-2019. הגידול בהוצאות היה בעיקר בגלל גידול בעובדים ובייעוץ כדי לתמוך במסחור באירופה. הוצאות פיתוח טיפולים כוללות תשלומים לעובדים, הוצאה שקשורה לגישה לשוק ופעילויות שיפוי. הוצאות פיתוח טיפולים אחרות כוללות הכשרת רופאים, הוצאות נסיעה, כנסים ושירותי ייעוץ.

 

מאזן

החברה התחילה להכיר בהוצאה על פיתוח כנכס החל ממרץ 2019, בגלל הקבלה של אישור CE. עלויות פיתוח כוללות בעיקר שכר עובדים והוצאות על פיתוח במיקור חוץ. ב-2020 החברה היוונה עלויות פיתוח של KEUR 9,874.

 

סעיף מקרקעין, מתקנים וציוד מראה שווי מאזני נקי נוסף כולל של KEUR 391 בתאריך המאזן בעקבות שיפורי שכירות במשרדי החברה בלגיה וישראל. סעיף נכסים עם זכות שימוש מראה גידול נוסף כולל של KEUR 2,217 בגלל הסכמי שכירות חדשים שנחתמו ב-2020.

 

סעיף מזומנים ושווי ערך מזומנים מראה גידול נוסף כולל של KEUR 86,445. הגידול היה בגלל גיוסי הון כוללים של KEUR 103,583, בניכוי עלויות עסקאות, בפברואר 2020 ובספטמבר 2020 (ההנפקה הראשונה לציבור ("ההנפקה")). מזומנים מפעילות מימון קוזזו על ידי מזומנים ששימשו בפעילות התפעולית של KEUR 7,015 ומזומנים ששימשו בפעילות השקעות של KEUR 10,693.

 

הון המניות והפרמיה על המניות גדלו, בהתאמה, ב-KEUR 1,315 וב-KEUR 103,268 בגלל הגדלות ההון במזומן ב-2020 בסכום כולל של KEUR 103,583, בניכוי עלויות עסקאות וגידול בהון בעין (המרה של הלוואה במניות) של KEUR 1,000.

 

סעיף התחייבות שכירות מראה גידול נוסף כולל של KEUR 2,242 בגלל הסכמי שכירות חדשים בבלגיה ובישראל.

 

סעיף זכאים לא שוטפים ושוטפים גדל ב-KEUR 1,303 מ-KEUR 2,820 ל-KEUR 4,123 בגלל חבות תשלום גבוהה יותר מבוססת מניות שיושבה במזומן של KEUR 473, הוצאות שנצטברו גבוהות יותר של KEUR 557 וזכאים גדולים יותר שקשורים למשכורות של KEUR 134.

 

דוח תזרים מזומנים

 

קצב שריפת המזומנים הנקי ב-2020 הוא תזרים מזומנים נקי נכנס שהסתכם ב-KEUR 86,445 לעומת תזרים מזומנים נקי יוצא של KEUR 10,950 ב-2019.

 

תזרים המזומנים היוצא כתוצאה של פעילויות תפעוליות הסתכם ב-KEUR 7,015 ב-2020 לעומת KEUR 5,965 ב-2019. גידול של KEUR 1,050 בתזרים המזומנים היוצא בגלל הפסדים גבוהים יותר ב-KEUR 3,768 בעיקר בגלל גידול בהוצאות כלליות ומנהלה והוצאות על פיתוח טיפולים ויותר ריבית ומיסים ששולמו, נטו KEUR 166, עם קיזוז בגלל התאמות של מזומנים לא תפעוליים גבוהים ב-KEUR 2,421 (הוצאה על תשלומים מבוססי מניות גבוהה יותר ב-KEUR 2,202) ושינוי חיובי בהון החוזר של KEUR 463.

 

תזרים המזומנים מפעילויות השקעה היה תזרים מזומנים נקי יוצא של KEUR 10,693 ב-2020. גידול של KEUR 4,898 לעומת 2019 שמוסבר בעיקר על ידי היוון גבוה יותר של הוצאות פיתוח ב-2020.

 

הגידול בתזרים המזומנים מפעילויות פיננסיות הוא בעיקר בגלל ההנפקה שהושלמה בספטמבר וההכנסות מגיוס ההון בפברואר 2020.

 

מידע כספי

 

הדוחות הכספיים המאוחדים הוכנו לפי IFRS כפי שאומץ על ידי האיחוד האירופי. המידע הכספי הכלול בהודעה לעיתונות זאת הוא תמצית של הדוחות הכספיים המאוחדים לפי IFRS, שיפורסמו ב-9 באפריל 2021. המבקרים הסטטוטוריים, EY Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d‘Entreprises SRL, המיוצגים על ידי קרלו-סבסטיאן דדאריו, פרסמו חוות דעת של ביקורת לא מסויגת עם הדגשת עניין על פסקה שקשורה להצגה מחדש של שנת 2019 והמאזן ב-1 בינואר 2019 כדי לשקף את ההתאמות שקשורות להצטברות של שכר מבוסס מניות.

 

לוח השנה הפיננסי והאירועים של 2021

 

שיחת ועידה ושידור אינטרנט

 

Nyxoah תארח שיחת ועידה עם שידור אינטרנט חי היום בשעה 15:00 שעון מרכז אירופה / 09:00 שעון החוף המזרחי. אפשר לגשת לשידור האינטרנט בדף Events באתר האינטרנט של החברה או על ידי לחיצה כאן. השמעה חוזרת של שידור האינטרנט תהיה זמינה באתר של Nyxoah.

 

למידע עתידי נוסף, צרו קשר בבקשה:

Nyxoah
Fabian Suarez, Chief Financial Officer
fabian.suarez@nyxoah.com
+32 10 22 24 55

Gilmartin Group
Vivian Cervantes
vivian.cervantes@gilmartinir.com

אודות Nyxoah

 

Nyxoah היא חברת טכנולוגיות בריאות שמתמקדת בפיתוח ומסחור של פתרונות ושירותים חדשניים למצבי הפרעות נשימה בשינה (OSA). הפתרון המוביל של Nyxoah הוא המערכת Genio®, טיפול על ידי גירוי של העצב התת לשוני מהדור הבא מאומת על ידי CE שמתמקד במשתמש ב-OSA, מצב הפרעות הנשימה בשינה הכי נפוץ בעולם שקשור לסכנת מוות מוגברת2 ותחלואה נלווית כולל מחלות לב וכלי דם, דיכאון ושבץ.

 

אחרי ההשלמה המוצלחת של מחקר ה-BLAST OSA בחולים עם OSA מתונה עד חמורה, המערכת Genio® קיבלה את אישור ה-CE האירופי שלה במרץ 2019. החברה עורכת עכשיו את מחקר ה-BETTER SLEEP באוסטרליה וניו זילנד כדי להרחיב את התוויית הטיפול, את המחקר הפיבוטלי DREAM IDE לקבלת אישור FDA ואת המחקר EliSA אחרי השיווק באירופה כדי לאשר את הבטיחות והיעילות בטווח הארוך של המערכת Genio®.

 

למידע נוסף, בקרו בבקשה באתר www.nyxoah.com.

 

אזהרה - סימן CE מאז 2019. מכשיר ניסיוני בארצות הברית. מוגבל בחוק הפדרלי לשימוש ניסיוני בארצות הברית.

Forward-looking statements

Certain statements, beliefs and opinions in this press release are forward-looking, which reflect the Company‘s or, as appropriate, the Company directors‘ or managements‘ current expectations and projections concerning future events such as the Company‘s results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, growth, strategies and the industry in which the Company operates. By their nature, forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties, assumptions and other

factors that could cause actual results or events to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements. These risks, uncertainties, assumptions and factors could adversely affect the outcome and financial effects of the plans and events described herein. A multitude of factors including, but not limited to, changes in demand, competition and technology, can cause actual events, performance or results to differ significantly from any anticipated development. Forward looking statements contained in this press release regarding past trends or activities are not guarantees of future performance and should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the future. In addition, even if actual results or developments are consistent with the forward-looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in future periods. No representations and warranties are made as to the accuracy or fairness of such forward-looking statements. As a result, the Company expressly disclaims any obligation or undertaking to release any updates or revisions to any forward-looking statements in this press release as a result of any change in expectations or any change in events, conditions, assumptions or circumstances on which these forward-looking statements are based, except if specifically required to do so by law or regulation. Neither the Company nor its advisers or representatives nor any of its subsidiary undertakings or any such person‘s officers or employees guarantees that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors nor does either accept any responsibility for the future accuracy of the forward-looking statements contained in this press release or the actual occurrence of the forecasted developments. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release.

Consolidated Income Statement

 

 

For the year ended 31 December

 (in EUR 000) 

 

2020

2019
Restated *

Revenue

 

69

-

Cost of goods sold

 

(30)

-

Gross Profit

 

39

-

General and administrative expenses

 

(7,522)

(4,226)

Research and development expenses

 

(473)

(630)

Clinical expenses

 

(1,053)

(848)

Manufacturing expenses

 

(460)

(489)

Quality assurance and regulatory expenses

 

(227)

(227)

Patents Fees & Related

 

(123)

(267)

Therapy Development expenses

 

(1,864)

(902)

Other operating income/ (expenses)

 

459

(126)

Operating loss for the period

 

(11,224)

(7,715)

 

 

 

 

Financial income

 

62

71

Financial expense

 

(990)

(740)

Loss for the period before taxes

 

(12,152)

(8,384)

 

 

 

 

Taxes

 

(93)

(70)

Loss for the period

 

(12,245)

(8,454)

 

 

 

 

Loss attributable to equity holders1

 

(12,245)

(8,454)

 

 

 

 

Other comprehensive (loss) / income

 

 

 

 

 

 

 

Items that may be subsequently reclassified to profit or loss (net of tax)

 

 

 

Currency translation differences

 

(58)

168

Total comprehensive loss for the year, net of tax

 

(12,303)

(8,286)

 

 

 

 

Loss attributable to equity holders1

 

(12,303)

(8,286)

 

 

 

 

Basic Earnings Per Share (in EUR)

 

(0.677)

(0.568)

Diluted Earnings Per Share (in EUR)

 

(0.677)

(0.568)

 

Consolidated Statement of Financial Position

 

 

As of and for the year ended 31 December

 (in EUR 000) 

 

2020

2019
Restated*

ASSETS

 

 

 

Non-current assets

 

 

 

Property, plant and equipment

 

713

322

Intangible assets

 

15,853

5,734

Right of use assets

 

3,283

1,066

Deferred tax asset

 

32

21

Other long-term receivables

 

91

78

 

 

19,972

7,221

Current assets

 

 

 

Inventory

 

55

-

Trade receivables

 

-

60

Other receivables

 

1,644

2,048

Other current assets

 

109

11

Cash and cash equivalents

 

92,300

5,855

 

 

94,108

7,974

Total assets

 

114,080

15,195

 

EQUITY AND LIABILITIES

 

 

 

Capital and reserves

 

 

 

Capital

 

3,796

2,481

Share premium

 

150,936

47,668

Share based payment reserve

 

2,650

420

Currency translation reserve

 

149

207

Retained Earnings

 

(60,341)

(48,415)

Total equity attributable to shareholders

 

97,190

2,361

LIABILITIES

 

 

 

Non-current liabilities

 

 

 

Financial debt

 

7,607

7,146

Lease liability

 

2,844

735

Pension Liability

 

37

30

Other payables

 

-

547

 

 

10,488

8,458

Current liabilities

 

 

 

Financial debt

 

616

378

Lease liability

 

473

340

Trade payables

 

1,190

1,385

Other payables

 

4,123

2,273