Taro מספקת את התוצאות הכספיות לשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2023

Taro מספקת את התוצאות הכספיות לשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2023

התורן, ניו יורק, 23 במאי 2023, (BUSINESS WIRE):

.Taro Pharmaceutical Industries Ltd תרו (סימול בורסת ניו-יורק: TARO)  "Taro")או "החברה") סיפקה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון ולשנה שהסתיימו ביום 31 במרץ 2023.

דגשי הרבעון שהסתיים ביום 31 במרץ 2023* - בהשוואה ליום 31 במרץ 2022

*המכירות נטו היו בסך של 146.6 מיליון דולר, עלייה של 3.3 מיליון דולר או 2.3%.

*הרווח הגולמי היה 75.7 מיליון דולר (51.6% מהמכירות נטו) בהשוואה לסך של 77.3 מיליון דולר (54.0% מהמכירות נטו).

*הוצאות מחקר ופיתוח (R&D) היו בסך של 16.3 מיליון דולר, גידול של 1.4 מיליון דולר.

*הוצאות מכר, שיווק, הנהלה וכלליות (SG&A) היו בסך של 50.1 מיליון דולר, עלייה של 9.0 מיליון דולר.

*הכנסה תפעולית בסך של 9.3 מיליון בהשוואה להכנסה תפעולית של 21.3 מיליון דולר.

*הכנסה מרבית והכנסה פיננסית אחרת בסך של 8.0 מיליון דולר, עלייה של 7.4 מיליון דולר.

*הוצאות מטבע חוץ (FX) היו בסך 0.5 מיליון דולר בהשוואה להכנסה ממטבע חוץ שהייתה בסך של 2.5 מיליון דולר - שינוי לא חיובי בסך של 3.0 מיליון דולר.

*הוצאות מיסים היו בסך 11.0 מיליון דולר בהשוואה להטבות מס בסך של 2.4 מיליון דולר - שינוי לא חיובי בסך של 13.4 מיליון דולר.

*ההכנסה נטו המיוחסת ל-Taro הייתה בסך של 6.9 מיליון דולר בהשוואה להכנסה נטו של 27.4 מיליון דולר, שהיא הכנסה למניה בשיעור של 0.18 דולר בהשוואה להכנסה למניה של 0.73 דולר.

דגשי השנה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2023* - בהשוואה ליום 31 במרץ 2022

*המכירות נטו היו בסך של 573.0 מיליון דולר, עלייה של 11.6 מיליון דולר.

*הרווח הגולמי היה 268.3 מיליון דולר (46.8% מהמכירות נטו בהשוואה לשיעור של 52.2%), ירידה של 24.8 מיליון.

*הוצאות מחקר ופיתוח היו בסך של 52.2 מיליון דולר, ירידה של 2.3 מיליון דולר.

*הוצאות מכר, שיווק, הנהלה וכלליות היו בסך של 198.4 מיליון דולר, עלייה של 84.7 מיליון דולר.

*בשנה הקודמת, אירועי ישוב חשבון והפסד בסך של 61.4 מיליון דולר כללו 60 מיליון דולר בגין אירועים משפטיים הנוגעים לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים בתחומי שיפוט מרובים וכן 1.4 מיליון דולר הנוגעים לפתרון גלובלי מול משרד המשפטים ("DOJ") בקשר עם חקירות שמנהל המשרד האמור לגבי תעשיית הפרמצבטיקה בארצות הברית.

*הכנסה תפעולית בסך של 17.7 מיליון דולר בהשוואה לסך של 63.5 מיליון דולר. ההכנסה התפעולית הייתה בסך של 124.9 מיליון דולר, לא כולל ההשפעה של חיובים בגין אירועי ישוב חשבון והפסד בשנה קודמת בסך של 61.4 מיליון דולר.

*הכנסה מרבית והכנסה פיננסית אחרת בסך של 20.9 מיליון דולר, עלייה של 12.7 מיליון דולר.

*הוצאות מטבע חוץ היו בסך 2.8 מיליון דולר בהשוואה להכנסה ממטבע חוץ שהייתה בסך של 2.0 מיליון דולר - שינוי לא חיובי בסך של 4.8 מיליון דולר.

*הוצאות מיסים היו בסך 12.8 מיליון דולר בהשוואה להוצאות מיסים בסך של 19.6 מיליון דולר - ירידה בסך של 6.8 מיליון דולר.

*ההכנסה נטו המיוחסת ל-Taro הייתה בסך של 25.4 מיליון דולר בהשוואה להכנסה 58.3 מיליון דולר, שהיא הכנסה למניה בשיעור של 0.68 דולר בהשוואה להכנסה למניה של 1.55 דולר. ההכנסה נטו הייתה בסך של 126.4 מיליון דולר, לא כולל ההשפעה מחיובים בגין אירועי ישוב חשבון והפסד בשנה קודמת, שהביאה להכנסה למניה בדילול מלא של 3.36 דולר.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

*תזרים המזומנים מתפעול לשנה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2023 היה 31.8 מיליון דולר בהשוואה למזומנים ששמשו לתפעול בסך של 158.7 מיליון דולר לשנה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022. תזרים המזומנים מתפעול היה בסך של 99 מיליון דולר בהשוואה לסך של 165.6 מיליון דולר לשנה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022, לא כולל חיובים בגין אירועים של תשלומי ישוב חשבון, ישוב חשבון והפסד המשפיעים על שתי התקופות.

*נכון ליום 31 במרץ 2023, מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לזמן קצר וניירות ערך סחירים (לטווח קצר וארוך) היו בסך של 1.3 מיליארד דולר, כמו ביום 31 במרץ 2022; בעיקר עקב תשלומי ישוב חשבון.

* התוצאות נכון ליום 31 במרץ 2023 כוללות תוצאות לשנה המלאה מיום 28 בפברואר 2022, מועד הרכישה של Alchemee.

החברה מזהירה כי המידע הפיננסי המפורט לעיל לגבי שנת 2023 אינו מבוקר וכפוף לשינוי.

אודות תרו

.Taro Pharmaceutical Industries Ltd היא חברת פרמצבטיקה רב-לאומית מבוססת מדע המוקדשת לענות על צורכי הלקוחות באמצעות תגליות, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי שירותי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על .Taro Pharmaceutical Industries Ltd בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.taro.com.

הצהרת נמל מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת הנהלת החברה הם משקפים את כל ההתאמות הנחוצות להצגה נאותה של המצב הכספי והתוצאות התפעוליות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים ביחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שנכללו בדוח השנתי של החברה בטופס 20-F שהוגש ל-SEC.

הצהרות מסוימות בפרסום זה הן הצהרות צופות פני עתיד כמשמעות מושג זה בחוק הרפורמה בליטיגציה בנושא ניירות ערך פרטיים משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, ללא הגבלה, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות או המאזכרות או מתייחסות לאירועים או נסיבות לגביהם החברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או נוסח הדומה לכך, והצהרות ביחס לביצועים הפיננסיים של החברה, זמינות מידע פיננסי, והערכות לגבי התוצאות הפיננסיות ומידע לשנה הפיסקלית 2024. החברה לא יכולה להבטיח שצפיות אלה יתממשו, יחד עם זאת, החברה מאמינה שהצפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות על הנחות סבירות. בין הגורמים העשויים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות מהצהרות כאמור ניתן למנות תנאים כלכליים בינלאומיים ומקומיים כלליים, שינויים במצבה הכספי של החברה, ליטיגציה בכל בית משפט בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה אחרת בה Taro פועלת, פעולות רגולטוריות וחקיקה במדינות שבהן Taro פועלת, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות שהחברה מגישה ל-SEC, לרבות דוחות שנתיים לפי טופס 20-F. הצהרות צופות פני עתיד רלוונטיות אך ורק למועד בו ניתנו. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות הצהרות צופות פני עתיד, עקב מידע חדש או נוסף או עקב התפתחויות שאירעו לאחר מכן או אחרת.

**טבלאות כספיות להלן**

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

סיכום דוחות מאוחדים על תפעול

(באלפי דולרים של ארצות הברית, למעט נתוני מניה)

             

 

 

לרבעון שהסתיים ביום

 

לשנים עשר החודשים שהסתיימו ביום

 

31 במרץ

 

31 במרץ

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

מכירות, נטו

 $

146,587

 

 

 $

143,264

 

 

 $

572,952

 

 

 $

561,347

 

עלות המכירות

 

70,879

 

 

 

65,919

 

 

 

304,629

 

 

 

268,212

 

ירידת ערך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

רווח גולמי

 

75,708

 

 

 

77,345

 

 

 

268,323

 

 

 

293,122

 

 

             

הוצאות תפעוליות:

             

מחקר ופיתוח

 

16,306

 

 

 

14,892

 

 

 

52,243

 

 

 

54,540

 

מכירות, שיווק, הנהלה וכלליות

 

50,128

 

 

 

41,175

 

 

 

198,366

 

 

 

113,677

 

אירועי יישוב חשבונות והפסד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,446

 

הכנסה תפעולית*

 

9,274

 

 

 

21,278

 

 

 

17,714

 

 

 

63,459

 

 

             

הוצאה (הכנסה) פיננסית, נטו

             

ריבית והכנסה פיננסית אחרת

 

(8,036

)

 

 

(685

)

 

 

(20,850

)

 

 

(8,187

)

הוצאה (הכנסה) ממטבע חוץ

 

469

 

 

 

(2,541

)

 

 

2,813

 

 

 

(1,986

)

הכנסה אחרת, נטו

 

1,059

 

 

 

512

 

 

 

2,462

 

 

 

4,226

 

הכנסה לפני מסים על הכנסה

 

17,900

 

 

 

25,016

 

 

 

38,213

 

 

 

77,858

 

הוצאות מס

 

10,987

 

 

 

(2,388

)

 

 

12,768

 

 

 

19,592

 

הכנסה נטו המיוחסת ל-Taro *

 $

6,913

 

 

 $

27,404

 

 

 $

25,445

 

 

 $

58,266

 

 

             

הכנסה נטו למניה רגילה המיוחסת ל-Taro:

             

בסיסית ובדילול מלא *

 $

0.18

 

 

 $

0.73

 

 

 $

0.68

 

 

 $

1.55

 

בדילול מלא

 $

0.18

 

 

 $

0.73

 

 

 $

0.68

 

 

 $

1.55

 

 

             

ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו לחישוב ההכנסה נטו למניה

             

בסיסי ובדילול מלא

 

37,584,891

 

 

 

37,584,891

 

 

 

37,584,891

 

 

 

37,641,087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יתכנו אי-התאמות עקב עיגול מספרים.

 

 

 

 

 

 

 

הערה: נתוני הרבעון והשנה שהסתיימו במרץ 2023 כוללים תוצאות מ-Alchemee (שנרכשה ביום 28 בפברואר 2022).

ההכנסה התפעולית הייתה 124.9 מיליון דולר, ההכנסה נטו המיוחסת ל-Taro הייתה 126.4 מיליון דולר, וההכנסה הבסיסית ובדילול מלא למניה הייתה 3.36 דולר למניה, לא כולל חיובי אירועי יישוב חשבונות והפסד בסך של 61.4 מיליון דולר לשנה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022.

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

סיכום מאזנים מאוחדים

(באלפי דולרים של ארצות הברית)

       

 

 

 

31 במרץ,

 

31 במרץ,

 

 

2023

 

2022

רכוש

 

 (לא מבוקרים) 

 

 (מבוקרים) 

רכוש שוטף:

 

 

 

 

מזומנים ושווי מזומנים

 

 $

154,495

 

 $

251,134

פקדונות בנקים לזמן קצר

 

 

119,980

 

 

47,586

ניירות ערך סחירים

 

 

575,814

 

 

522,028

חשבונות חייבים ואחרים:

 

 

 

 

סחר, נטו

 

 

202,260

 

 

246,973

חייבים אחרים והוצאות מראש

 

 

57,210

 

 

59,726

מלאים

 

 

226,669

 

 

210,439

סה"כ רכוש שוטף

 

 

1,336,428

 

 

1,337,886

ניירות ערך סחירים

 

 

404,896

 

 

435,189

רכוש קבוע, נטו

 

 

190,139

 

 

199,692

מיסים נדחים על הכנסה

 

 

103,672

 

 

124,882

מוניטין

 

 

17,231

 

 

11,820

רכוש אחר

 

 

83,147

 

 

66,892

סה"כ רכוש

 

 $

2,135,513

 

 $

2,176,361

 

 

 

 

 

התחייבויות והון בעלי מניות

 

 

 

 

התחייבויות שוטפות:

 

 

 

 

סחר לפירעון

 

 $

68,485

 

 $

68,232

התחייבויות שוטפות אחרות

 

 

317,064

 

 

363,887

סה"כ התחייבויות שוטפות

 

 

385,549

 

 

432,119

מיסים נדחים והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

 

 

19,106

 

 

32,799

סך הכל התחייבויות

 

 

404,655

 

 

464,918

 

 

 

 

 

הון בעלי מניות Taro

 

 

1,730,858

 

 

1,711,443

סה"כ התחייבויות והון בעלי מניות

 

 $

2,135,513

 

 $

2,176,361

 

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

סיכום דוח מאוחד על תזרימי מזומנים

(באלפי דולרים של ארצות הברית)

       

 

 

 

שנים עשר החודשים שהסתיימו ביום 31 למרץ,

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

 (לא מבוקרים) 

 

 (מבוקרים) 

תזרימי מזומנים מפעילות תפעול:

 

 

 

 

הכנסה נטו

 

 $

25,445

 

 

 $

58,266

 

התאמות נדרשות בין הכנסה (הפסד) נטו לבין מזומנים נטו מפעילות תפעול:

 

 

 

 

פחת ואמורטיזציה

 

 

32,127

 

 

 

25,915

 

ירידת ערך של רכוש בעל אורך חיים ארוך

 

 

 

 

 

13

 

הפסד שמומש ממכירת רכוש בעל אורך חיים ארוך

 

 

136

 

 

 

689

 

שינוי בשטרות נגזרים, נטו

 

 

(24

)

 

 

(631

)

התאמות למאזן פתיחה (PPA)